New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/07) je župan Občine Šalovci dne 15. decembra 2017 sprejel

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2018 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

(vsebina sklepa) 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen 

 

(podlaga za začasno financiranje) 

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 32/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

2. člen

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

   

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar–marec 2018

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

666.786

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

660.901

70

DAVČNI PRIHODKI

650.584

 

700 Davki na dohodek in dobiček

281.333

 

703 Davki na premoženje

17.501

 

704 Domači davki na blago in storitve

352.140

 

706 Drugi davki

–390

71

NEDAVČNI PRIHODKI

10.317

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7.713

 

711 Takse in pristojbine

306

 

712 Denarne kazni

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

714 Drugi nedavčni prihodki

2.298

72

KAPITALSKI PRIHODKI

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 
 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73

PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

5.885

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

5.885

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

598.215

40

TEKOČI ODHODKI

203.931

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

25.497

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

4.121

 

402 Izdatki za blago in storitve

170.650

 

403 Plačila domačih obresti

3.286

 

409 Rezerve

377

41

TEKOČI TRANSFERI

103.138

 

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

71.433

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

3.046

 

413 Drugi tekoči domači transferi

28.659

 

414 Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

291.093

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

291.093

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

53

 

430 Investicijski transferi

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

53

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

68.571

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

874

 

440 Dana posojila

874

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

–874

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

 

500 Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

15.000

55

ODPLAČILA DOLGA

15.000

 

550 Odplačila domačega dolga

15.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

52.697

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–15.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–68.571

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

 
 

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

 
         

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

3. člen 

 

(posebni del proračuna) 

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

4. člen

 

(uporaba predpisov) 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

5. člen 

 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

6. člen

 

(obseg zadolževanja občine) 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

 

5. KONČNA DOLOČBA 

 

7. člen

 

(uveljavitev sklepa) 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

 

Št. 410-147/2017-1

Šalovci, dne 15. decembra 2017

 

Župan 

Občine Šalovci 

Iztok Fartek l.r.