New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na 2. korespondenčni seji dne 23. 12. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško

1. člen

V 10. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 131/03, 34/04, 124/08, 20/12 in 25/14) se spremeni poglavje a) lega zemljišča in po novem glasi:

»a) lega zemljišča                                število točk
1. za stanovanjske namene:
– stavbno zemljišče na stanovanjskem območju                11
I. kategorije
– stavbno zemljišče na stanovanjskem območju                 4
II. kategorije
2. za industrijsko poslovne namene:
I. kategorija
– proizvodnja električne energije z nuklearno              330
tehnologijo
– proizvodnja električne energije s                        330
termoelektrarno
– proizvodnja električne energije s                        300
hidroelektrarno
II. kategorija                                             200
III. kategorija                                             90
IV. kategorija                                              65
V. kategorija                                               45
VI. kategorija                                              30
VII. kategorija                                         500.«.

2. člen

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.

 

Št. 422-254/2014-O402

Krško, dne 23. decembra 2014

 

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.