New Page 2

Št. 430-0051/2021-3(620) Ob-2052/21, Stran 1065

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja

 

javni razpis 

za izbiro projektov rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

 

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

2. Javni interes varstva dediščine

Na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) je varstvo nepremične dediščine v javno korist. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za državo, pokrajine in občine ter obsega tudi ohranitev dediščine in preprečevanja škodljivih vplivov.

Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine občina udejanja z javnim razpisom za sofinanciranje projektov rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine.

3. Namen in cilji javnega razpisa

Kulturna dediščina je razpoznavno znamenje nacionalne, regionalne in lokalne pripadnosti. Ohranjanje kulturne dediščine, vključno z njeno promocijo in trajnostno uporabo, pomeni nenadomestljiv prispevek k človekovemu razvoju in h kakovosti življenja, gradi in krepi naš občutek za prostor, ustvarja ugodne pogoje za trajnostni razvoj, prispeva k varstvu okolja, dejavno ustvarja družbene vezi ter prispeva k zdravju in blaginji vseh. Kulturni spomeniki so ključni materialni dokazi naše navzočnosti in vsestranske ustvarjalnosti naših prednikov na ozemlju Republike Slovenije in so temelj naše narodne identitete.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnega interesa občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine in prezentacije kulturnih spomenikov. Namen razpisa je spodbujanje naložb v ohranjanje kulturnih spomenikov ter spodbujanje razvoja in oživljanja mesta Murska Sobota v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Cilj javnega razpisa je:

– ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,

– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega potenciala,

– povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

4. Predmet javnega razpisa in razpisna področja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine na razglašenih umetnostnih in arhitekturnih spomenikih, vključno z vplivnim območjem spomenika, na območju Mestne občine Murska Sobota na osnovi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota (Uradne objave št. 8/91, 11/92, 9/92 in Uradni list RS, št. 5/98).

Sofinanciranje projektov rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine na razglašenih umetnostnih in arhitekturnih spomenikih, vključno z vplivnim območjem spomenika je razdeljeno v 2 sklopa:

– projekti rekonstrukcije sakralnih spomenikov, vključno z vplivnim območjem spomenika,

– projekti prenove meščanske in trške arhitekture.

Predmet javnega razpisa niso:

– spomeniki v lasti Mestne občine Murska Sobota;

– spomeniki v lasti Republike Slovenije;

– spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva.

5. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

I. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

– na razpis se lahko prijavijo: pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki nepremičnine, ki je predmet prijave;

– prijavitelj lahko kandidira samo z eno vlogo. Če na javni razpis pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen, če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge, kar mora biti ustrezno označeno;

– predmet prijave je projekt rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine na območju Mestne občine Murska Sobota, in sicer na razglašenih umetnostnih in arhitekturnih spomenikih, vključno z vplivnim območjem spomenika, na osnovi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota (Uradne objave št. 8/91, 11/92, 9/92 in Uradni list RS, št. 5/98);

– predmet sofinanciranja so stroški, ki so na projektu nastali od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021 (obdobje upravičenosti);

– prijavitelj mora zagotoviti najmanj 50 % soinvestitorski delež;

– zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov lahko znaša do največ 50 % upravičenih stroškov.

II. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MOMS;

– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta;

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

III. Prijavitelji morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:

– dokazilo o lastništvu: zemljiško knjižni izpisek;

– kopijo kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja pristojne službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kulturnovarstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine;

– načrt posegov s popisom del;

– veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po predpisih s področja graditve objektov.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna;

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;

– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS;

– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravičenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

7. Okvirna vrednost razpisanih sredstev

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 70.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki 18021001 Nepremična kulturna dediščina, konto 4310-00 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam.

MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del razpoložljivih sredstev ter lahko prerazporedi sredstva iz enega sklopa v drugi sklop glede na število prijav. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2021 sofinancirala naslednje sklope projektov:

Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih sredstev v €

sklop 1

Rekonstrukcija sakralnih spomenikov, vključno 

z vplivnim območjem spomenika 

50.000,00

sklop 2

Prenova meščanske 

in trške arhitekture 

20.000,00

Skupaj:

 

70.000,00

8. Upravičeni stroški

Mestna občina Murska Sobota bo sofinancirala samo upravičene stroške prijaviteljev.

Stroški za oba sklopa so upravičeni, če:

– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa;

– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

– nastanejo v obdobju upravičenosti;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

– so izkazani v skladu z nacionalnimi predpisi.

Upravičeni stroški so:

– gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za ohranjanje kulturno varstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih.

Neupravičeni stroški projekta so:

– davek na dodano vrednost;

– investicijska dokumentacija;

– projektna dokumentacija;

– strokovni nadzor;

– stroški svetovalnih storitev;

– prispevki za dovoljenja in komunalne priključke;

– stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu.

9. Razpisni kriteriji

a) Kriteriji za izbor projektov za oba sklopa so:

– vsebinska tehtnost in celovita utemeljenost projekta z nujnostjo obnovitvenih del,

– pomembnost projekta za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji MOMS,

– lega stavbe,

– pomembnost stavbe z vidika širšega pomena za mesto,

– zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja projekta.

Zaprošeni znesek sofinanciranja upravičenih stroškov predlaganih projektov je lahko največ do 50 % upravičenih stroškov.

b) Uporaba kriterijev

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2021.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in poročil je 15. 11. 2021.

11. Razpisni rok: razpis je odprt od 7. 5. 2021 do 7. 6. 2021.

12. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,

– prijavni obrazec,

– vzorec pogodbe.

Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (vključno z izjavo),

– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh MOMS www.murska-sobota.si.

13. Način pošiljanja in vsebina vlog

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: nepremična kulturna dediščina 2021«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

14. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: nepremična kulturna dediščina 2021« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

15. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge predvidoma 8. junija 2021. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

16. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.

17. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

 

Mestna občina Murska Sobota