New Page 2

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr.,61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/2003, 61/2006-ZDru-1), Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/2002, 61/2006-ZDru-1), 21. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine  Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011- UPB 1 in 11/2012) je Občinski svet Občine Nazarje na svoji 32. redni seji, dne 3. 7. 2014, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU SOCIALNIH, HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IZ PRORAČUNA OBČINE NAZARJE

1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Nazarje (UG SO, št. 7/13) se spremeni 21. člen in se glasi:

 

MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI UPRAVIČENCEV

Število točk - največ 55 točk .

 

a) Lociranost sedeža organizacije

1. Sedež organizacije je v Občini Nazarje = 10 točk

2. Sedež organizacije je izven Občine Nazarje, vendar ima včlanjene tudi občane Občine Nazarje = 1 točka

b) Dejavnost organizacije

1. Organizacija izvaja redno dejavnost (aktivnosti čez celo leto oziroma vsaj 9 mesecev) = 2 točki

2. Organizacija izvaja občasno dejavnost (občasna aktivnost) = 1 točka.

c) Status delovanja v javnem interesu

1. Organizacija ima veljavno odločbo pristojnega državnega organa, da deluje v javnem interesu = 5 točk.

d) Članstvo v organizaciji

1. Organizacija ima včlanjenih do 20 % članov, ki so občani Občine Nazarje = 1 točka.

2. Organizacija ima včlanjenih od 20% do 70% članov, ki so občani Občine Nazarje = 5 točk.

3. Organizacija ima včlanjenih 70% ali več članov, ki so občani Občine Nazarje = 10 točk.

4. Organizacija ima včlanjene tudi člane z motnjami v duševnem razvoju = 5 točk.

5. Organizacija ima včlanjenih nad 200 članov, ki so občani Občine Nazarje = 10 točk

e) Dejavnost organizacije obsega tudi obiskovanje svojih članov ali drugih občanov Občine Nazarje na domu

1. Socialna pomoč (obiski, pogovori, svetovanja in drobne pozornosti) = 5 točk.

2. Finančna pomoč (v obliki bonov, popustov, brezplačne opreme za spremljanje bolezenskih stanj,…)=5 točk.

f) Izdaja glasila, časopisov, brošur ali drugih društvenih publikacij

1.  Izdaja društvenih publikacije skupno do 2 različna izvoda letno- = 1 točka.

2. Izdaja društvenih publikacij skupno 3 ali več različnih izvodov letno = 3 točke.

1. člen

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Nazarje se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 032-0005/2010-32

Datum: 3. julij 2014

 

 

 

Občina Nazarje

 

Majda Podkrižnik, županja