New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. redni seji dne 30. marca 2016 sprejel

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Kobarid

 

1. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 64/10 in 100/13) se v prvem odstavku 1. člena bese­dilo »občinskega sveta« nadomesti z besedilom »Občinskega sveta Občine Kobarid«.

 

2. člen

V drugem odstavku 6. člena se za besedo »na« doda besedilo »splošnih in posamičnih aktih,«.

 

3. člen

Tretji odstavek 14. člena se črta.

 

4. člen

V petem odstavku 15. člena se besedilo »dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja« na­domesti z besedo »sejnine«.

 

5. člen

Drugi odstavek 17. člena se črta.

 

6. člen

Naslov 19. člena se spremeni tako, da se glasi »pravica do informiranosti«.

 

7. člen

V četrtem odstavku 24. člena se za zaklepajem črtata vejica in besedilo »predsedniku nadzornega odbora občine«.

V petem odstavku se za prvo vejico doda besedilo »pred­sedniku in«.

 

8. člen

Na koncu prvega odstavka 26. člena se pika spremeni v vejico in doda besedilo »ki mora upoštevati dosegljivost članov sveta tako v dopoldanskem kot popoldanskem času. Rok traja­nja dopisne seje ne sme biti krajši od 24 ur. Med sklicem seje in njeno izvedbo je potrebno zagotoviti dovolj časa za pregled gradiva in za izvedbo glasovanja.«.

 

9. člen

Naslov 28. člena se spremeni tako, da se glasi: »(posebej vabljeni)«.

 

10. člen

Četrti odstavek 48. člena se črta.

 

11. člen

Naslov poglavja »5. Izločitev zaradi pristranosti« ter 56. in 57. člen se črtajo.

 

12. člen

Drugi stavek prvega odstavka 59. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Zvočni zapis posnetka seje se najkasneje v treh delovnih dneh po zaključku seje objavi na spletni strani občine.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Dobesedni prepis zvočnega posnetka (magneto­gram) seje oziroma dela seje se izdela samo izjemoma.«.

V tretjem odstavku se za besedo »seja« doda besedilo »oziroma dela seje«.

 

13. člen

Drugi odstavek 64. člena se črta.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

 

14. člen

65. člen se črta.

 

15. člen

Prvi odstavek 66. člena se črta. Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.

 

16. člen

Prvi odstavek 67. člena se črta.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.

 

17. člen

Prvi odstavek 68. člena se črta.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.

 

18. člen

Prvi odstavek 69. člena se črta.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.

 

19. člen

Prvi odstavek 70. člena se črta.

V dosedanjem tretjem odstavku se besedi »odbor« nado­mestita z besedama »komisija«, beseda »dolžen« pa z besedo »dolžna«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti, peti in šesti odstavek po­stanejo prvi, drugi in tretji, četrti in peti odstavek.

 

20. člen

Prvi odstavek 71. člena se črta.

Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.

 

21. člen

72. člen se črta.

 

22. člen

V prvem stavku drugega odstavka 82. člena se beseda »ter« nadomesti z vejico, pika se črta in doda besedilo »ter povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo.«.

Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek: »Župan je dolžan ob upoštevanju poslovniških določil uvrstiti predlog odloka na dnevni red prve naslednje seje občinskega sveta.«.

 

23. člen

V 84. členu se besedilo »pošlje članom sveta« črta, pika se nadomesti z vejico in doda besedilo: »pošlje članom sveta in objavi na svetovnem spletu.«.

 

24. člen

V prvem odstavku 91. člena se pred dvopičjem doda be­seda »za«, v prvi alineji pa se beseda »za« črta.

 

25. člen

V prvem odstavku 95. člena se število »15« nadomesti s številom »30«.

 

26. člen

Doda se nov drugi odstavek 108. člena, ki se glasi:

»(2) Kandidate za izvolitev ali imenovanje predlaga svetu na podlagi poziva političnim strankam, listam, zastopanim v ob­činskem svetu, in zainteresirani javnosti Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V pozivu določi rok za predlo­žitev kandidature in morebitne pogoje za kandidaturo. Kandi­daturi mora biti priloženo soglasje predlaganega kandidata.«

 

27. člen

Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, določi kateri izmed podžupanov bo začasno opravljal funkcijo župana. V primeru, da župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma, če je župan razrešen, od­loči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«.

 

28. člen

Drugi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predla­gatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, na predlog člana sveta ali Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

 

29. člen

V 116. členu se za drugim doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Sklep se vroči razrešenemu in Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire novega kandidata.«.

 

30. člen

Prvi stavek četrtega odstavka 117. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Če ta poslovnik ne določa drugače, mora biti izjava o odstopu dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Mandat podžupana preneha z dnem, ko župan prejme njegovo pisno izjavo o odstopu.«.

Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.

V dosedanjem sedmem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki praviloma svetu posreduje predlog novega kandidata do naslednje redne seje.«.

 

31. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati pet­najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-11/10

Kobarid, dne 30. marca 2016

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.