New Page 1

Tehnični popravek

V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92-3972/05, se popravi:

– v 6. členu v tretji alinei doda besedilo, ki se glasi: »in začasne ureditve parkirnih površin.«

– v 15. členu se v odstavku, ki obravnava podenoto F4d – Ločka cesta (Kozji plac) – sotočje Lahinje in Dobličice, besedilo, ki se glasi: »Dopustna je odstranitev obstoječih objektov in naprav, gradnja objekta gostinsko-turistične namembnosti, ureditev površin mirujočega prometa, ureditev čolnarne s privezi za čolne ter ozelenitev obvodnega sveta z avtohtono drevesno vegetacijo.« zamenja z besedilom: »Dopustna je odstranitev obstoječih objektov in naprav, gradnja objekta za potrebe društva invalidov in z gostinsko-turistično namembnostjo, ureditev površin mirujočega prometa, ureditev čolnarne s privezi za čolne ter ozelenitev obvodnega sveta z avtohtono drevesno vegetacijo.«

 

Št. 3505-03/2008

Črnomelj, dne 25. marca 2008

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.