New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni seji dne 3. 5. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra

1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parcelo 1236, pašnik v izmeri 592 m2, k.o. Stara Nova vas (ID 306878).

2. Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Križevci.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-12/2012-65

Križevci, dne 3. maja 2012

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.