New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 11. redni seji, dne 28.5.2020, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina parc. št. 378/3, k.o. (430) Cirkovce (ID 5150133), zemljišče v izmeri 117 m2.

 

II.

Pri nepremičnina iz I. točke tega sklepa, ki je v lasti Občine Kidričevo, matična številka: 5883709, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, do celote-1/1, se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

III.

Po uveljavitvi tega sklepa izda občinska uprava Občine Kidričevo po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nepremičnine v lasti Občine Kidričevo, ki se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišče, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo javnega dobra.

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 478-13/2018

Datum: 2.6.2020

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan