New Page 2

 

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo - ZSL-UPB1, 21/06 – odločba US in 14/07 - ZSPDPO),  10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo - ZSPJS-UPB6), 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 in 1/07 – odločba US) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/98, 7/98, 15/04,6/05 ter odločba US RS št. U-I-250/98) je občinski svet Občine Vodice na 6. seji dne 14. 5. 2007 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1.      člen

 

 

(1) Ta pravilnik določa višino in način določanja plačil, do katerih so za opravljeno delo upravičeni funkcionarji Občine Vodice, člani organov Občine, člani njihovih delovnih teles in člani drugih, z zakonom določenih teles, ki niso občinski funkcionarji.

 

 

(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.

 

 

  1. člen

 

 

(1) Funkcionarjem Občine Vodice se pravica do plačila po tem pravilniku določi glede na način opravljanja funkcije. 

 

 

(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

 

 

3.      člen

 

 

(1) Člani organov občine opravljajo funkcijo nepoklicno.

 

 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko župan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

 

(3) Za poklicno opravljanje funkcije se lahko odloči tudi podžupan, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana s sklepom odloči občinski svet.

 

  (3) Za poklicno opravljanje funkcije se lahko odloči tudi podžupan, ob soglasju župana  

 

4.      člen

 

 

(1) Če vodi sejo delovnega telesa občinskega sveta, nadzornega odbora ali drugega telesa namestnik predsednika, mu za vodenje seje pripada plačilo, kot je določeno za predsednika.

 

 

5.      člen

 

 

(1) Člani organov občine, delovnih teles in člani drugih teles, določeni z zakonom, so upravičeni do plačila po tem pravilniku v polni višini, če so na seji prisotni najmanj ¾ časa trajanja seje. Za krajšo prisotnost niso upravičeni do sejnine.

 

 

(2) Če se član občinskega sveta, delovnih teles organov občine in drugih z zakonom določenih teles ne udeleži seje, mu ne pripada sejnina, določena s tem pravilnikom.

 

 

(3) Evidenco o dejanski udeležbi članov na sejah vodi za to določen uslužbenec občinske uprave.

 

 

(4) Plačila po tem pravilniku ne pripadajo zaposlenim v občinski upravi.

 

 

II. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA

 

6.      člen

 

 

(1) Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu plača glede na uvrstitev v plačni razred.

 

  (1) Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu plača glede na uvrstitev v plačni razred, v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja plače funkcionarjev v javnem sektorju  

 

(2) Funkcija župana Občine Vodice je uvrščena v  49. plačni razred.

 

 

(3) Do odprave nesorazmerij v plačnem sistemu se županu za poklicno opravljanje funkcije izplačuje osnovna plača, pripadajoči dodatki in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in drugimi veljavnimi predpisi.

 

 

(4)  (2) Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada županu plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno.

 

 

III. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE PODŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

7.      člen

 

 

(1) Za poklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu plača glede na uvrstitev v plačni razred.

 

 

(1) Za poklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu plača glede na uvrstitev v plačni razred, v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja plače funkcionarjev v javnem sektorju

 

 

(2) Funkcija podžupana Občine Vodice je uvrščena v plačni razred od 34. do 41. Plačni razred določi župan glede na obseg podžupanovih pooblastil.

 

 

(3) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

 

 

(4) (3) Če opravlja podžupan funkcijo poklicno, mu poleg osnovne plače pripadajo dodatki in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

(5) (4) Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Glede na dejanski obseg dela in  pooblastil lahko župan določi nižje plačilo, kot je zgoraj navedeno.

 

 

(6) (5) Ne glede na način opravljanja funkcije podžupanu ne pripada dodatno plačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta, delovnih telesih in za opravljanje drugih aktivnosti v skladu z izdanimi pooblastili župana.

 

8.      člen

 

 

(1) Članom občinskega sveta pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v obliki sejnine v mesečnem znesku za udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta oziroma v obliki sejnine za udeležbo na sejah delovnih teles.

(2) Letni obseg sejnin, izplačanih posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne osnovne plače župana, določene za poklicno opravljanje funkcije. 

(2)Letni obseg sejnin, izplačanih posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne osnovne plače župana, določene za poklicno opravljanje funkcije. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.         

(3) V okviru zneska, izračunanega na gornji način se članom občinskega sveta določi sejnina za posamezno redno ali izredno sejo v sledečem razmerju:

- za pripravo in udeležbo na sklicane redne in izredne seje OS in študij gradiv 50%

- za vodenje seje delovnega telesa 30%;

- za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 20%.

Članu občinskega sveta se obračuna sejnina gleda na delo, ki ga je opravil, in sicer:

-        za pripravo in udeležbo na posamezni sklicani redni in izredni seji občinskega sveta in študij gradiv, v višini 3,75 % mesečne plače župana, pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo;

-        za vodenje seje delovnega telesa, v višini 2,25 % mesečne plače župana pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo;

-        za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član, v višini 1,50 % mesečne plače župana pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

(4) Priprava, vodenje in udeležba na sejah OS, odborov ali komisij se plačuje do 15. v mesecu na osnovi sklica sej, list prisotnosti ali zapisnikov sej, ki so bile sklicane v preteklem mesecu.

(5) Za žalne in slavnostne seje članom občinskega sveta sejnina ne pripada.

(4) Za žalne, slavnostne in dopisne seje članom občinskega sveta sejnina ne pripada.

 

 

IV. PLAČILO ČLANOM  DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA  IN DRUGIH Z ZAKONOM DOLOČENIH TELES

 

 

9.      člen

 

 

(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom delovnih teles, ki jih imenuje župan, in članom drugih, z zakonom določenih teles, pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine.

 

 

(2) Upravičencem iz prejšnjega odstavka tega člena pripada za udeležbo na seji delovnega telesa organov občine ali drugih z zakonom določenih teles sejnina v višini 20 % zneska, izračunanega na način, ki je opisan v 2. in 3. točki prejšnjega člena oziroma 30 %, če vodi sejo delovnega telesa.

 

 

(2) Upravičencem iz prejšnjega odstavka tega člena pripada za udeležbo na seji delovnega telesa organov občine ali drugih z zakonom določenih teles sejnina, v višini, kot je določena za člane občinskega sveta

 

 

V. PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA ODBORA

 

10. člen

 

 

(1) Člani nadzornega odbora Občine Vodice so za opravljanje dela upravičeni do naslednjih plačil:

- za udeležbo na sejah nadzornega odbora;

- za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzora v skladu s programom dela nadzornega odbora in

- za poročanje o delu nadzornega odbora na sejah občinskega sveta.

(2) Plačilo znaša največ 15 % za predsednika, oziroma največ 13 % plače župana za člana nadzornega odbora. Plačilo na letni ravni znaša največ 9 % letne osnovne plače župana, določene za poklicno opravljanje funkcije, pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo za predsednika, oziroma največ 7,5 % letne osnovne plače župana, določene za poklicno opravljanje funkcije, pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo, za člana nadzornega odbora.

Plačila ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.

(3) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer: za udeležbo na seji nadzornega odbora pripada članom sejnina v višini 40 % zneska, izračunanega na način, ki je opisan v prvi točki tega člena.

(3) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer: za udeležbo na seji nadzornega odbora pripada predsedniku nadzornega odbora sejnina v višini 3,00 % mesečne plače župana pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo, članom nadzornega odbora pa sejnina v višini 2,60 % mesečne plače župana pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

(4) Podrobno razdelitev plačila za opravljanje nadzora in za poročanje o opravljenih nadzorih na sejah občinskega sveta do maksimalnega obsega 15% letne osnove plače župana, uredi in sprejme nadzorni odbor s posebnim aktom, ki ga po sprejetju objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice. 

(4) Podrobno razdelitev plačila za opravljanje nadzora in za poročanje o opravljenih nadzorih na sejah občinskega sveta do maksimalnega obsega določenega v drugem odstavku tega člena, uredi in sprejme nadzorni odbor s posebnim aktom, ki ga po sprejetju objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

11.  člen

 

 

(1) Skupen obseg sredstev za izplačilo članom nadzornega odbora ne sme presegati višine proračunske postavke, namenjene delu nadzornega odbora v posameznem proračunskem letu.

 

 

VI. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

 

 

12.  člen

 

 

(1) Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije, poklicni funkcionarji pa tudi do nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo pravice iz delovnega razmerja.

 

 

13.  člen

 

 

(1) Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

(2) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan oziroma po njegovem pooblastilu podžupan ali direktor občinske uprave, za župana pa podžupan ali direktor občinske uprave.

 

 

14.  člen

 

 

(1) Sredstva za izplačevanje plač, drugih plačil in sejnin ter povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotavljajo v proračunu Občine Vodice.

 

 

(2) Plačila iz prejšnjega odstavka se upravičencem izplačujejo mesečno za pretekli mesec, vendar  najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

 

  (2) Plačila iz prejšnjega odstavka se upravičencem izplačujejo mesečno za pretekli mesec, vendar najkasneje do 20. dne v tekočem mesecu.  

 

 (3) Zaradi varčevalnih ukrepov v času finančne recesije se vsem upravičencem za plačilo iz prvega odstavka tega člena izplačila za obdobje od 1. 4. do 31. 12. 2009 zmanjšajo za 10 %.

 

 

VII. IZDAJA INDIVIDUALNIH AKTOV O PLAČAH IN DRUGIH PLAČILIH

 

 

15.  člen

 

 

(1) Individualni akt o plači župana (pogodbo o zaposlitvi za poklicno opravljanje funkcije oziroma sklep za nepoklicno opravljanje funkcije) in individualne akte o plačilih (sklepe) članom organov občine in njihovih delovnih teles ter teles, določenih z zakonom, ki jih imenuje občinski svet, izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

(1) Individualni akt o plači župana in drugih pravicah vezanih na opravljanje funkcije, izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

(2) Individualni akt za opravljanje funkcije podžupana (pogodbo o zaposlitvi za poklicno opravljanje funkcije oziroma sklep za nepoklicno opravljanje funkcije) izda župan.

 

  (2) Individualni akt za opravljanje funkcije podžupana izda župan.  

 

(3) Individualni akt (sklep) o plačilu članom delovnih teles župana in teles, določenih z zakonom, ki jih imenuje župan, izda župan.

 

  (3) Akt o plačilu članom delovnih teles župana in teles, določenih z zakonom, ki jih imenuje župan, izda župan.  

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

16.  člen

 

 

(1) Občinskim funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo poklicno, se plače v skladu z veljavnimi predpisi izplačujejo od dneva odločitve oz. potrditve sklepa o poklicnem opravljanju funkcije.

 

 

(2) Plačila po tem pravilniku pripadajo nepoklicnim funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom delovnih teles organov občine in drugih z zakonom določenih teles z dnem začetka uporabe tega pravilnika.

 

 

17.  člen

 

 

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 1/1999).

 

 

18.  člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od prvega dne v mesecu, ki sledi datumu objave pravilnika.

 

 

Datum: 16. 5. 2007

 

 

Številka: 011-02/2007-020

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.

 

 

 

 

 

Sklep o dopolnitvi Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

2.  člen

 

 

Ta Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 1. 4. 2009 dalje.

 

     
 

Spremembe pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodice št. 5/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

3.  člen

 
  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od prvega dne v mesecu, ki sledi datumu objave pravilnika.  
     

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice  (Uradno glasilo občine Vodice št. 11/2012) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

5. člen

Prehodna določba

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom delovnih teles, ki jih imenuje župan in članom drugih, z zakonom določenih teles, članom OS ter članom NO se v času veljavnosti ZUJF-a višina sejnine zmanjša za 50%.

Članom NO se zmanjša sejnina le za izvedene seje, ne pa za poročanja in nadzor.

6. člen

Končna določba

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in se začne uporabljati od 01.01.2013 dalje.

 
     

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice (Uradno glasilo občina Vodice št. 8/2015) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:  
     

9. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati 5. člen - Prehodna določba Sprememb in dopolnitev pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodice št. 11/2012) in Obvezna razlaga sprememb in dopolnitev pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice (Ur. gl. OV, št. 11/2012) (Uradno glasilo Občine Vodice št. 4/2013). 

10. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.