Občinski svet Občine Rače - Fram je na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur.l.RS. št. 48/90) in 24. člena Statuta občine Rače -Fram (MUV, št. 11/95) na 25. seji dne, 30.6.1997 sprejel
 
DOPOLNITEV PROGRAMA
 
Priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Občine Rače - Fram
 
1. člen
 
1) Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače -Fram (MUV št. 17/1996) se dopolni na naslednji način:
 
- v 2. členu se v 1. odstavku dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
 
˝4. razširitev gramoznice Rače ter programska zasnova za območje širitve gramoznice Rače˝
 
˝5. sprememba zasnove ravnanja z odplakami˝.
 
- v 4. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:˝Strokovne aktivnosti za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana, navedenih v prvi alineji, izvede Zavod za urbanizem Maribor.˝
 
- v 5. členu se doda nov stavek, ki se glasi:˝Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana iz točke 4. zagotovi SCT Ljubljana˝.
 
2. člen
 
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram, navedene v prvi alineji prvega člena, se izvedejo po terminskem planu za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram.
 
3. člen
 
Ta dopolnitev programa se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične veljati naslednji dan po objavi.
 
Datum: 30.6.1997
 
Štev: 061-25/97
 
Podpredsednik
 
Občinskega sveta
 
Frido Krneža, s.r.