Na podlagi 1. odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. list RS, št. 48/90) in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je Občinski svet občine Rače - Fram na svoji 21. redni seji, dne 28. maja 2001, sprejel
 
 
P R O G R A M  P R I P R A V E
 
 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram
 
 
- PROGRAMSKA ZASNOVA ZA OBMOČJE KOMPLEKSNE UREDITVE STANOVANJSKO - OBRTNE CONE V FRAMU
 
 
1. Razlogi za pričetek postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Rače - Fram
 
 
Pred izdelavo zazidalnega načrta za kompleksno ureditev stanovanjsko obrtne cone v Framu se pripravi Programska zasnova ureditve zemljišča.
 
 
S tem programom se opredeljujejo vsebina, postopek in roki priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Rače - Fram, seznam organizacij, ki sodelujejo v postopku ter način njihovega sodelovanja, izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta.
 
 
2. Osnove za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
 
 
2.1. Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
 
 
N a r o č n i k sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
 
 
I z d e l o v a l e c sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za občino bo izbran na podlagi najugodnejše ponudbe iz zbiranja ponudb za izbor izvajalca.
 
 
K o o r d i n a t o r priprave in usklajevanja ter izvedbe postopkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je župan občine Rače - Fram in občinska uprava.
 
 
2.2. Zakonske podlage, strokovne podlage in obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
 
 
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo upoštevani naslednji predpisi:
 
 
 • Zakon o urejanju prostora (Ur. list SRS, št. 18/84, 15/89)
 
 
 • Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur. l. SRS, št. 20/85)
 
 
Za območje ureditve so na razpolago naslednje strokovne podlage:
 
 
 • strokovna podlaga za utemeljitev predlagane razširitve naselja Fram.
 
 
3. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
 
 
Za območje, kjer se bo izvajala kompleksna graditev in se bo pripravil v srednjeročnem obdobju prostorski izvedbeni načrt, se na podlagi predhodno opravljenih raziskav predlagajo:
 
 
 • meje območja in obodna parcelacija, ki je podlaga za določitev stavbnega zemljišča v skaldu z zakonom o stavbnih zemljiščih,
 
 
 • organizacija dejavnosti na območju z njihovimi zmogljivostmi, njihovim vplivom na okolje in medsebojnimi vplivi, ki jih je treba pri nadaljni obdelavi usklajevati,
 
 
 • namenska uporaba zemljišč,
 
 
 • zasnova infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav na območju in v povezavi s sosednjimi območji,
 
 
 • usmeritve za izvajanje urbanističnih in gradbeno tehničnih obrambno zaščitnih ukrepov,
 
 
 • usmeritve za izvajanje urbanistično, krajinsko in arhitektonsko oblikovanje,
 
 
 • usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
 
 
 • predlog strokovno najprimernejše zaporednosti izvajanja posegov,
 
 
 • primerjalna ocena stroškov za urejanje stavbnega zemljišča.
 
 
4. Ministrstva, ki sodelujejo v postopku
 
 
Ministrstva so že podala strokovna mnenja v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine , zaključenem v letu 1999.
 
 
Iz vsebinskih razlogov bodo v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Rače - Fram upravljalci infrastrukturnih oibjektov.
 
 
5. Postopek priprave in verifikacije sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
 
 
 • Na podlagi izdelane strokovne podlage, zahtevanih vsebinskih sprememb in zahtev občine pripravi izdelovalec osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine - programsko zasnovo kompleksne ureditve stanovanjsko obrtne cone v Framu.
 
 
 • V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine občinskemu svetu.
 
 
 • Župan občine Rače - Fram bo sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in ga objavil v Medobčinskem uradnem vestniku ter na krajevno običajni način.
 
 
 • Javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa bodo organizirane tudi javne obravnave. Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način.
 
 
 • V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo koordinator zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča.
 
 
 • O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil občinski svet občine Rače - Fram s tem, ko bo do njih zavzel stališča.
 
 
 • Na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
 
 
 • Župan bo na podlagi 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine poslal na Vlado RS oz. na Ministrstvo za okolje in prostor v ugotovitev usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS.
 
 
 • Po pridobitvi sklepa Vlade RS bo občinski svet občine Rače - Fram sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine z odlokom.
 
 
 • Sprejeti odlok bo objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku in bo začel veljati 8. dan po objavi.
 
 
6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
 
 
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo pripravljene v naslednjih okvirnih rokih:
 
 
 • Sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: na seji občinskega sveta občine Rače - Fram v maju 2001
 
 
 • Izbor izvajalca: v maju 2001
 
 
 • Določitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v naslednjem mesecu
 
 
 • Javna razgrnitev in obravnave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v 1 mesecu po objavi sklepa
 
 
 • Stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav: za sejo občinskega sveta bodo pripravljena po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavah
 
 
 • Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v naslednjem mesecu
 
 
 • Pridobitev sklepa Vlade RS: v 45 dneh po posredovanju vloge
 
 
 • Občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Rače - Fram v 2 mesecih po posredovanju vloge Vladi RS.
 
 
7. Finančna sredstva
 
 
Potrebna finančna sredstva za realizacijo predmetnega programa priprave se zagotovijo iz proračuna občine Rače - Fram za leto 2001.
 
 
8. Začetek veljavnosti
 
 
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati z dnem objave.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062/02-21-01
 
 
Datum: 31. maj 2001