Na podlagi 16. Člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 11/99, 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na 22. redni seji dne, 26. junija 2001, sprejel
 
 
S K L E P
 
o prodaji zemljišča
 
 
I.
 
S tem sklepom se zemljišče parc. št. 42/2 njiva v izmeri 35 m2, pripisano pri vl. št. 551 k.o. Fram, vpisano kot družbena lastnina z vknjižbo imetnika pravice uporabe Občino Maribor Tezno proda kupcema Anotonu in Jelki Klauž, stanujočima na naslovu Fram 39, p. Fram.
 
 
II.
 
Cena za m2 prodanega nezazidanega stavbnega zemljišča se določi na podlagi sklepa sveta za prodajo funkcionalnih zemljišč - 12 DEM/m2. Na podlagi sklepa o prodaji zemljišč se sklene kupoprodajna pogodba, ki jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vse stroške, nastale v zvezi s prodajo zemljišč, nosita kupca.
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-22-01
 
 
Datum: 29. junij 2001