New Page 2

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/1998 in 127/2006), 31. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet Občine Komenda na 18. seji, dne 28.11.2013 sprejel naslednji

SKLEP

O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALIŠČU V KOMENDI

1. člen

Vrsta                                                                                                   Cena v €

Uporaba mrliške vežice

-             do 12 ur

35,78

 

-             od 12 ur do 24 ur

58,37

 

-             nad 24 ur

96,25

 

Najemnina groba za eno leto

 

 

- žarni grob ob mrliških vežicah

14,28

 

- enojni grob

14,28

 

- dvojni grob

28,56

 

- trojni grob

42,85

 

- četvorni grob in večji

57,13

 

2. člen

V cenah iz 1. člena tega sklepa niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.

3. člen

Cena iz 1. člena tega sklepa vključuje:

·        porabo električne energije,

·        porabo vode,

·        odvoz smeti,

·        vzdrževalna dela na pokopališču (samo v ceni za najemnino grobov) in

·        urejanje pokopališča in okolice mrliških vežic.

4. člen

Ta sklep začne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.

5. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi, številka: 354-0012/2012-3 z dne 20.12.2012 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 08/2012).

                  

Številka: 354-0013/2013-3

Datum: 18.11.2013      

 

Tomaž Drolec

Župan