New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11 in 2/13) in 17. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Ur. glasilo Občine Ljutomer št. 7/08 in 12/09), je Občinski svet Občine Ljutomer na 1. izredni seji, 3. 12. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP št. 107

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2016

 

I.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ljutomer za leto 2016 znaša 0,0044032 EUR.

 

II.

Odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem sklepu izda zavezancu Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Murska Sobota.

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, uporabljati pa se prične od 1. januarja 2016.

 

Številka: 442/2015-10-107

Datum:  3. 12. 2015

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.