New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 24. redni seji, dne 10. 10. 2018, sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELITVI DENARNE NAGRADE ZLATIM MATURANTOM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM OBČINE CERKVENJAK

 

1. člen

V Pravilniku o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak (UGSO, št. 22/11 in 25/14) se v drugem odstavku 5. člena doda naslednje besedilo:

»Če študentu ob zaključku šolanja ni potrebno posebej izdelati zaključne oz. diplomske naloge, dela ali seminarja, se za pridobitev denarne nagrade šteje njegova povprečna ocena študija, ki pa mora biti vsaj 8,0.«

 

2. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-5/2011

Datum: 10. 10. 2018

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan