New Page 2

Številka: 032-0009/2018 — 49 (131)

Datum: 12. 4. 2021

 

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 — uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) ter 21. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 — uradno prečiščeno besedilo in 110/11 — obvezna razlaga)

 

sklicujem

17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

 

Seja bo

 

v četrtek, dne 22. aprila 2021, ob 13.00 uri,

v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje mestnega sveta (zapisnik)

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota — zahod (prizidava Maximus) — II. obravnava (gradivo)

4. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota — II. obravnava (gradivo)

5. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 (gradivo)

6. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. (gradivo)

7. Predlogi Soglasij za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov Mestne občine Murska Sobota:

a) Predlog Soglasja za izplačilo dela plače direktorjev s področja šolstva (gradivo)

b) Predlog Soglasja za izplačilo direktorjev v javni upravi (gradivo)

c) Predlog Soglasja za izplačilo dela plače za redno direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (gradivo)

d) Predlog Soglasja za izplačilo dela plače za redno direktorjev regionalnih razvojnih agencij (gradivo)

e) Predlog Soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno direktorjev oseb javnega prava na področju zdravstva (gradivo)

8. Predloga Soglasij k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev iz naslova povečanega obsega dela (gradivo)

a) Predlog Soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorju javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota (gradivo)

b) Predlog Soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorju javnega zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (gradivo)

9. Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2021 (gradivo)

10. Sklep o zaključku razpisa JZP Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota brez izbire (gradivo)

11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo)

12. Kadrovske zadeve (gradivo)

13. Predlogi in pobude članov mestnega sveta

14. Predlogi in pobude župana

 

 

Mestna občina Murska Sobota

 

dr. Aleksander Jevšek, župan