New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 1. redni seji dne 15. 12. 2006, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka

 

 

o proračunu Občine Vitanje za leto 2006

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 11/06) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

v tisoč tolarjih

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/podskupina

Proračun leta2006

I.

Skupaj prihodki:

339.663

 

Tekoči prihodki (70+71)

134.492

70

Davčni prihodki

117.883

 

700 Davki na dohodek in dobiček

88.247

 

703 Davki na premoženje

12.700

 

704 Domači davki na premoženje

16.936

71

Nedavčni prihodki

16.609

 

710 Udeležba na dob. in doh. od premoženja

1.902

 

711 Takse pristojbine

1.332

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.712

 

714 Drugi nedavčni prihodki

9.663

74

Transferni prihodki

205.171

 

740 Transferni prihodki

205.171

II.

Skupaj odhodki

374.781

40

Tekoči odhodki

118.727

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

28.683

 

401 Prispevki delodajalca

4.087

 

402 Izdatki za blago in storitve

 

81.192

 

409 Rezerve

4.765

41

Tekoči transferi

110.370

 

410 Subvencije

6.240

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

70.071

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam

13.595

 

413 Drugi tekoči domači transferi

20.464

42

Investicijski odhodki

145.684

 

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev

145.684

III.

Proračunski presežek

 

 

Proračunski primanjkljaj

–35.118

B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

250

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

 

44

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

 

 

442 Poraba kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV-V.)

250

C) Račun financiranja

VII.

Zadolževanje

 

VIII.

Odplačilo dolga

 

IX.

Sprememba stanja na računu (I.+IV.+VII.-V.-VIII)

–34.868

X.

Neto zadolževanje

 

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)

34.868

XII.

Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta

50.085

       

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 062-06-2372

 

 

Vitanje, dne 15. decembra 2006

 

 

Župan

 

 

Občine Vitanje

 

 

Slavko Vetrih l.r.