New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 7. seji dne 18. 7. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019 

 

1. člen 

 

Črta se 11. člen, spremeni se 10. člen z naslednjo vsebino:

 

»10. člen 

 

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 440.000,00 eurov.«

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 03-07/2019 OS

Velika Polana, dne 18. julija 2019

 

Župan 

Občine Velika Polana 

mag. Damijan Jaklin