New Page 1

 

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), 30.člena Statuta Občine Radenci (Uradne objave občine Radenci, št. 1/99, 15/01, 47/05) in 25. člena Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2006 (Ur. glasilo slov. občin št. 13/06) je Župan   Občine Radenci dne 21.12.2006 sprejel

 

 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE RADENCI V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2007

 

 

1.     SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

(vsebina sklepa)

 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

 

2. člen

 

 

(podlaga za začasno financiranje)

 

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Radenci za leto 2006 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2006; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

 

2.     VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

 

3. člen

 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR (€)

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/

 

Proračun januar marec 2007

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

620.029

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

472.001

70

DAVČNI PRIHODKI

439.155

700

Davki na dohodek in dobiček

333.145

703

Davki na premoženje

52.261

704

Domači davki na blago in storitev

53.749

71

NEDAVČNI PRIHODKI

32.846

710

Udelež.na dobičku in doh.od premož.

26.918

711

Takse in pristojbine

778

712

Denarne kazni

150

714

Drugi nedavčni prihodki

5.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.400

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.400

74

TRANSFERNI PRIHODKI

146.628

740

Transfer.prih.iz drugih javnofin.instit.

146.628

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

596.910

40

TEKOČI ODHODKI

235.169

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

45.715

401

Prispevki delodajalca za soc.varnost - skupaj

7.589

402

Izdatki za blago in storitve

180.875

403

Plačilo domačih obresti

990

41

TEKOČI TRANSFERI

231.516

410

Subvencije

1.000

411

Transferi posameznikom in gospodinstvom

124.450

412

Transf. neprofitnim organiz. in ustanovam

11.600

413

Drugi tekoči domači transferi

94.466

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

130.225

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

130.225

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

23.119

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto   

Proračun januar marec 200

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

500

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

500

750

Prejeta vračila danih posojil

500

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

500

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun januar marec 2007

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

9.266

55

ODPLAČILA  DOLGA

9.266

550

Odplačila domačega dolga

9.266

550101

ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM

9.266

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

14.353

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-9.266

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.)

-23.119

 

 

 

 

Stanje sredstev na računih -  Ok.daj.za vodo 2006

75.112

 

Rezerve - stanje 31.12.06

36.429

 

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

 

4. člen

 

 

(posebni del proračuna)

 

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.

 

 

3.     IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

 

5. člen

 

 

(uporaba predpisov)

 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

 

6. člen

 

 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

 

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

 

 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

 

4.     OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

 

7. člen

 

 

(obseg zadolževanja občine)

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

 

 

5.     KONČNA DOLOČBA

 

 

8. člen

 

 

(uveljavitev sklepa)

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

 

 

Številka:  407-00001/2006

 

 

Kraj, datum: Radenci, 21.12.2006

 

 

Občina Radenci

 

 

župan Mihael Petek