New Page 2

Številka: 901-00006/2017-1

Datum: 25.8.2017

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta. Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99, 2/01, 28/03, 88/14), sklicujem

 

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki bo

v torek, 5. septembra 2017 ob 15.30

v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

 

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (zapisnik)

2. Informacija o glasovanju na dopisni seji dne 28.07.2017 (gradivo)

3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske Toplice (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2017 - hitri postopek (gradivo)

5. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice - I. obravnava (gradivo)

6. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice — II. obravnava (gradivo)

7. Predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev naziva častni občan, nagrade, velike zahvalne listine in priznanj, ter predlog sklepa o višini nagrade (gradivo)

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o. - skrajšani postopek

9. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori

10. Razno.

 

 

Občina Moravske Toplice

 

Alojz Glavač, l.r., župan