New Page 3

 

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94) ter 19. člena in skladno z določbami poglavja VI statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 26. 10. 1995 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Črnomelj za leto 1995

 

 

1. člen

 

 

Prihodki občinskega proračuna za leto 1995 znašajo:

 

 
– Prihodki                                       721,250.000 SIT
 
 
– Odhodki                                        808,550.536 SIT
 
 
– Primanjkljaj                                    87,300.536 SIT
 

 

2. člen

 

 

V rezervni sklad se nameni 0,5% proračunskih prihodkov.

 

 

3. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Črnomelj.

 

 

4. člen

 

 

Župan Občine Črnomelj je pooblaščen, da odloča o najetju posojil iz računa sredstev rezerv, kupnin stanovanj in stanovanjskega gospodarstva, da odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve in dajanju posojil in o plasmajih iz sredstev proračuna.

 

 

5. člen

 

 

Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med porabnike, razen, če z ustreznim aktom občinskega sveta ni drugače določeno.

 

 

7. člen

 

 

Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljuje praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana. Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.

 

 

8. člen

 

 

Župan občine izvaja nadzor nad pravilno in smotrno porabo proračunskih sredstev. Porabniki so dolžni upravnemu organu občine pošiljati finančne načrte, zaključne račune in vse druge potrebne podatke o sredstvih in o izvrševanju delovnih nalog.

 

 

9. člen

 

 

Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del odloka.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

 

 

    S tem odlokom se nadomesti odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1995 (Uradni list RS, št. 33).

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 401-6/95

 

 

Črnomelj, dne 26. oktobra 1995.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Črnomelj

    Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.