New Page 1

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPBI (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 21. redni seji dne 23. 3. 2009 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra

1.

Na nepremičnini parceli številka: 1042/29, k.o. Divača, pot v izmeri 226 m2, vpisani v ZK vložek 707, se ukine status javnega dobra.

2.

Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status javnega dobra, vpiše se lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0007/2009-04

Divača, dne 26. marca 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.