New Page 2

Javni Stanovanjski sklad Občine Ljutomer na podlagi 87. čl. Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS št. 14/04 in 34/04) – v nadaljevanju: pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 54/92 s spremembami), 30. čl. Splošnih pogojev poslovanja sklada (Ur.l. RS št. 51/02 in 52/02, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/04) in sklepa nadzornega sveta sklada z dne 01.04.2005 objavlja

 

 

J A V N I  R A Z P I S

OBČINE LJUTOMER ZA DODELITEV ali ZAMENJAVO

NEPROFITNIH STANOVANJ

 

 

A.  RAZPISNI POGOJI

 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

·   državljanstvo Republike Slovenije,

·   da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino,

·   da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,

·   da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plače v državi:

-  enočlansko gospodinjstvo        200   %

336.406,00 SIT

-  dvočlansko gospodinjstvo                   250 %              420.507,00 SIT

-  tričlansko gospodinjstvo                      315 %              529.839,00 SIT

-  štiričlansko gospodinjstvo                   370 %              622.351,00 SIT

-  petčlansko gospodinjstvo                    425 %              714.863,00 SIT 

-  šestčlansko gospodinjstvo                   470 %              790.554,00 SIT

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

·   stalno bivališče v Občini Ljutomer na dan pred objavo razpisa,

·   v kolikor ima prosilec zraven stalnega bivališča v Občini Ljutomer še začasno bivališče, mora tam tudi dejansko stanovati.

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi:

-  ženske (moški) in ženske (moški) z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Ljutomer,

-  invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe (ne glede na kraj stalnega prebivališče), če imajo v Občini Ljutomer možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

 

Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki jim je bilo v času uveljavitve Stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili, kakor tudi tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov.

 

B.  KRITERIJI IN MERILA

 

Prednostna kategorija prosilcev za dodelitev neprofitnega stanovanja po tem razpisu so: 

-  družine z večjim številom otrok           150 točk

-  mlade družine, mladi                                50 točk

-  invalidi                                                    50 točk

-  ženske (moški) in ženske (moški) z otroki, žrtve družinskega nasilja                        50 točk

 

V skladu s 6. čl. pravilnika se upoštevajo pri tem razpisu še naslednje prednostne kategorije prosilcev:

-  prosilci z doseženo višjo; visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči prednost občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo                 60, 80, 100 točk

-  prosilci, ki so že sodelovali na prejšnjih razpisih in so se uvrstili na prednostno listo, vendar jim stanovanje še ni bilo

dodeljeno: - enkrat                           50 točk

                         - dvakrat                        60 točk

               - več kot dvakrat            70 točk        

V skladu s 4. čl. pravilnika se kot dodaten pogoj upošteva stalnost bivanja prosilca v Občini Ljutomer, kot sledi: (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo)

-  nad 5 do 10 let                                   10 točk

-  nad 10 do 15 let                                 20 točk

-  nad 15 do 20 let                                 30 točk

-  nad 20 let                                          40 točk

 

Kot dodaten pogoj se upošteva tudi zaposlenost oz. dohodek v prosilčevi družini:

-  ena zaposlitev                                   20 točk

-  dve zaposlitvi                        40 točk

 

Ob enakem številu točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer po obrazcu ima  prednost do dodelitve neprofitnega stanovanja prosilec, ki že dalj časa čaka na dodelitev stanovanja.

 

Višina najemnin za stanovanja se bo oblikovala v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvecioniranih najemnin (Ur.l. RS št. 131/03 in 142/04) in sklepom NS JSS ter se bo prilagajala veljavni zakonodaji.

Primer: najemnina za stanovanje v izmeri 50 m2, točkovano s 320 točkami, najemnina v marcu 2005 znaša okrog 35.000,00 SIT.

 

Sprememba najemnine v primeru spremenjenih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja se ureja v skladu z 90. člena Stanovanjskega zakona.

 

Zamenjava stanovanja:

Do zamenjave stanovanja so upravičeni prosilci, ki so najemniki neprimernega stanovanja v lasti Občine Ljutomer ali Javnega stanovanjskega sklada. Prosilci za zamenjavo stanovanja ne bomo uvrščeni na prednostni listi, temveč bodo evidentirani v posebna seznama A in B.

 

C.  PLAČILO VARŠČINE

 

Za plačilo varščine niso zavezana gospodinjstva, katerih dohodki v obdobju leta dni pred razpisom ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plače v državi (lista A):

-  enočlansko gospodinjstvo      90 %

                           151.383,00  SIT

-  dvočlansko gospodinjstvo        135 %   

                           227.074,00 SIT

-  tričlansko gospodinjstvo          165 %

                           277.535,00 SIT

-  štiričlansko gospodinjstvo        195 %   

                           327.996,00 SIT

-  petčlansko gospodinjstvo        225 %

                           378.457,00 SIT

-  šestčlansko gospodinjstvo       255 % 

                           428.918,00 SIT

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.

 

Glede na navedeni kriterij bo najemodajalec oblikoval ločeni prednostni listi upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja:

-  lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na 9. čl. pravilnika niso zavezanci za plačilo varščine in

-  lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek  zavezani za plačilo varščine.

 

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanj potrebna za vzpostavitev stanovanja ob novih vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša dve mesečni najemnini za stanovanje, ki se daje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Podrobnejši pogoji glede plačila in vračila varščine se opredelijo v najemni pogodbi, upoštevajoč načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v EUR-rih. Varščina se plača v enem znesku pred prevzemom stanovanja.

 

D. VLAGANJE VLOG IN DOKAZIL

 

Vlogo za dodelitev oziroma zamenjavo neprofitnega in službenega stanovanja dobijo prosilci na sedežu Občine Ljutomer, I. nadstropje, v vložišču soba št. 108. Vlogo mora prosilec izpolniti z zahtevanimi podatki in priložiti dokumentacijo, ki je navedena na sami vlogi.

 

Potrdila o državljanstvu in stalnem bivališču ter številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Razpisnik bo k vlogi priložene listine zadržal in jih po končanju razpisa ne bo vračal.

 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah - UPB (Ur.l. RS št. 40/04), kar znaša 4.250,00 SIT.

Upravni koleki ali potrdilo o plačilu se nalepijo na vlogo. Taksi zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo kriterije po 25. čl. ZUT, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili.

 

Vlogo s prilogami je potrebno vložiti ali poslati po pošti  vključno do 29. aprila 2005 na  naslov: Javni stanovanjski sklad občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer - s pripisom  RAZPIS. Vloge prosilci lahko oddajo tudi osebno v vložišču Občine Ljutomer.

 

Stanovanja, ki se nahajajo na območju Občine Ljutomer, se bodo upravičencem dodeljevala po dokončnih prednostnih listah A in B ter seznamu A in B, ki bodo izdelani na podlagi tega razpisa po zakonskih določilih, v skladu z možnostmi dodelitev oziroma izpraznjenimi ali na novo pridobljenimi stanovanji.

 

Prednostni listi bosta objavljeni v Uradnem glasilu Občine Ljutomer predvidoma meseca junija 2005.

 

 

Javni stanovanjski sklad

Občine Ljutomer