New Page 2

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) Občina Divača izdaja

J A V N O   N A Z N A N I L O

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: PUP) v Občini Divača

1. člen

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v Občini Divača.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na tekstualni del odloka, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora.

2. člen

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP Občine Divača se javno razgrne za najmanj 15 dni, to je od 25. 2. 2009 do 11. 3. 2009. Mesto javne razgrnitve je Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.

3. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sredo, dne 4. 3. 2009 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Divača.

4. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v Občini Divača na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

5. člen

To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.

 

Št. 007-0001/2009-17

Divača, dne 16. februarja 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.