New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak, sprejme na svoji 14. redni seji dne 3. 2. 2021 naslednji

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2021

 

1.  Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkvenjak za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.454.412

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.964.976

70

DAVČNI PRIHODKI

1.654.894

700

Davki na dohodek in dobiček

1.538.189

703

Davki na premoženje

75.593

704

Domači davki na blago in storitve

41.111

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

310.083

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

46.933

711

Takse in pristojbine

3.540

712

Globe in druge denarne kazni

3.650

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

40.400

714

Drugi nedavčni prihodki

215.560

72

KAPITALSKI PRIHODKI

32.863

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

32.863

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

456.573

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

211.606

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev proračuna EU

244.967

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.583.033

40

TEKOČI ODHODKI

717.490

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

238.375

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

37.422

402

Izdatki za blago in storitve

429.645

403

Plačila domačih obresti

4.548

409

Rezerve

7.500

41

TEKOČI TRANSFERI

658.400

410

Subvencije

25.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

464.845

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

63.412

413

Drugi tekoči domači transferi

105.143

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.168.743

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.168.743

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

38.400

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

32.500

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

5.900

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-128.621

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

0

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

150.000

50

ZADOLŽEVANJE

150.000

500

Domače zadolževanje

150.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

150.000

55

ODPLAČILA DOLGA

99.798

550

Odplačila domačega dolga

99.798

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-78.419

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

50.202

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

128.621

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 

9009

Splošni sklad za drugo

78.419

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkvenjak.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.  Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. čl. ZJF, tudi prihodki iz naslova požarne takse, turistične takse in koncesijske dajatve.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in konti odloča župan, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan), ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

 

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 3.500 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži v višini 150.000 EUR za financiranje investicije energetske sanacije objekta osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkvenjak, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Cerkvenjak ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2021 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

 

11. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

 

6.  Prehodne in končne določbe

 

12. člen

(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkvenjak v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4102-0003/2020

Datum: 3. 2. 2021

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan