New Page 1

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/2010 in 84/10 – odl. US) in 4. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07) ter 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO št. 2/2011 – UPB1) je Občinski svet Občine Nazarje na 8. redni seji dne 23. 8. 2011 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa postopek za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Nazarje za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Nazarje.

 

 

2. člen

 

 

Občina Nazarje (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji kot lokalna skupnost za namen sofinanciranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih zagotavlja proračunska sredstva.

 

 

Populacijska enota oziroma populacijskih ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec – v nadaljevanju PE.

 

 

3. člen

 

 

Upravičenci  dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim bivališčem v občini  Nazarje za gradnjo MČN na območju občine Nazarje. Do dodelitve sredstev  so upravičene fizične osebe na območjih kjer ni  možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter v projektni dokumentaciji  občine Nazarje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v roku dveh let od objave razpisa.

 
 

Ta naselja so: Sp. Kraše, Pusto Polje, Lačja Vas, Žlabor, Čreta pri Kokarjah, Rovt pod Menino, Zavodice, Dobletina, Kokarje, Potok  in Brdo  ter območja razpršene gradnje, kjer gradnja kanalizacijskega omrežja ni smotrna.

 
 

Višina sredstev za sofinanciranje MČN ne sme presegati 50% vrednosti izgradnje MČN oziroma 2.000,00 € pri eno družinski hiši.

 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Nazarje za gradnjo MČN na območju občine Nazarje. Do dodelitve sredstev so upravičene fizične osebe na območjih kjer:

 
 

·      ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje

·      v projektni dokumentaciji občine Nazarje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v roku dveh let od objave razpisa ter

·      območja razpršene gradnje, kjer gradnja kanalizacijskega omrežja ni smotrna.

 
 

Višina sredstev za sofinanciranje MČN ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov za nakup in postavitev MČN oziroma 1.500 € pri eno družinski hiši. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov.

 

 

4. člen

 

 

Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev.

 

 

Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine Nazarje na podlagi sprejetega proračuna občine.

 

 

Razpis vsebuje:

 

 

– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,

 

 

– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,

 

 

– pogoje in merila za pridobitev sredstev,

 

 

– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,

 

 

– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,

 

 

– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo in rok za vložitev vlog,

 

 

– ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa.

 

 

5. člen

 

 

Vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev za MČN mora biti priloženo:

 

 

– osnovni podatki o MČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),

 

 

– račun o nakupu MČN s popisom del in materiala vključno z montažo MČN, ter odgovorno osebo za izvedbo del ali za še neizvedene investicije, predračun za nakup MČN s popisom del in materiala vključno z montažo MČN,

 

 

– certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod,

 

 

– izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,

 

 

– izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi.

 

 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

 

 

6. člen

 

 

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja malih čistilnih naprav, ki jo s sklepom imenuje župan-ja Občine Nazarje (v nadaljevanju: komisija).

 

 

Komisijo sestavljajo: en predstavnik Občine Nazarje, en član občinskega sveta Občine Nazarje in en predstavnik javnega komunalnega podjetja s katerim je podpisana pogodba o upravljanju obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda.

 

 

Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispeli vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa in županu/nji posreduje predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.

 

 

7. člen

 

 

Župan/ja odloči s sklepom o dodelitvi sredstev v roku 15 dni od prejetega predloga komisije za dodelitev nepovratnih sredstev. Odločitev župana/županje je dokončna.

 

 

O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.

 

 

8. člen

 

 

Medsebojno razmerje med Občino Nazarje in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.

 

 

Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.

 

 

Nakazilo se izvede v roku 30 dni od predložitve zahtevka za izplačilo sredstev s dokazili o plačilu izvajalcu del. Nakazilo odobrenih proračunskih sredstev se izvede na transakcijski račun upravičenca.

 

 

9. člen

 

 

Zahtevku za pridobitev nepovratnih sredstev za MČN mora biti priloženo:

 

 

- račun o nakupu MČN s popisom del in materiala vključno z montažo MČN, ter odgovorno osebo za izvedbo del,

 

 

- kopijo sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe za izdelavo ocene obratovanja in odvoza blata,

 

 

- dokazilo o poravnanih stroških nabave in vgradnje MČN,

 

 

- izjava investitorja o zaključku naložbe.

 

 

Če zahtevek ob vložitvi ni popoln, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je zahtevek kljub dopolnitvi še vedno nepopoln, se vloga – zahtevek s sklepom zavrže.

 

 

10. člen

 

 

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja Nadzorni odbor Občine Nazarje.

 

 

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če se pri nadzoru ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

 

11. člen

 

 

Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje malih čistilnih naprav, vgrajenih v letu 2010, če so bila za ta namen določena sredstva v proračunu občine.

 

 

12. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu ZSO.

 

     

 

Številka:312-0005/2010-8

 

 

Nazarje, 23. avgust 2011

 

     
  ŽUPANJA  
  Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon.  
     

 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

3. člen

 
 

Vsa ostala določila Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 14/2011) ostanejo nespremenjena.

 

 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje  se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

     

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2015) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

3. člen

 
 

Vsa ostala določila Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 14/2011 in 24/14) ostanejo nespremenjena.

 
 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje  se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.