New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-20/2012-l-(41/04)

Datum:  14.8.2012

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 17. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 29.8.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.6.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve

4. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa - hitri postopek (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj - 1. obravnava (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj - 1. obravnava (gradivo)

7. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj - 1. obravnava (gradivo)

8. Soglasje k spremembi cen javnih vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Kranj (gradivo)

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali

2373-119.

 

Mohor Bogataj

Župan

 

 

Priloge:

- Gradivo
 
 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-20/2012-2-(41/04)

Datum:  22.8.2012

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 17. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 17. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 29.8.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.6.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo A, B, B1C, D)

4. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa -hitri postopek

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj - 1. obravnava

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj - 1. obravnava

7. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj - 1. obravnava

8. Soglasje k spremembi cen javnih vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Kranj

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

-Odgovor -Šušteršič- prehod ceste
-Odgovor -Sagadin, Šušteršič-MIK
-Odgovor -Sagadin-parkiranje Huje

 

Mohor Bogataj

ŽUPAN

 
Dodatno gradivo, ki je bilo posredovano na seji :
Obvestilo o znižanju sejnin
Sklepi 19. seje NO
Sklepi delovnih teles za 17. sejo
 
Odgovori posredovani na seji:
Odgovor Robežnik -knjižnica
Odgovor Sagadin - uporaba funkcijonalnih zemljišč
Odgovor za svet MOK- Boštjančič
Odgovor za svet MOK- Valter Šušteršič