New Page 1

 

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Prevalje na  4. redni seji dne 28. 3. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2002, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2002 so znašali:

 

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

                                                                     SIT

 

 

SKUPAJ PRIHODKI                                         1.120,881.696,25

 

 

- Davčni prihodki                                         388,873.784,36

 

 

- Nedavčni prihodki                                       454,497.483,05

 

 

- Kapitalski prihodki                                      19,553.359,40

 

 

- Prejete donacije                                         36,897.028,46

 

 

- Transferni prihodki                                     221,060.040,98

 

 

SKUPAJ ODHODKI                                            821,783.300,11

 

 

- Tekoči odhodki                                          246,302.800,87

 

 

- Tekoči transferi                                        274,028.381,62

 

 

- Investicijski odhodki                                   226,979.949,65

 

 

- Investicijski transferi                                  74,472.167,97

 

 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK                                      299,098.396,14

 

 

 

 

 

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih

 

 

deležev                                                     4,974.223,00

 

 

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                         -

 

 

 

 

 

C) RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Zadolževanje                                               33,000.000,00

 

 

Odplačilo domačega dolga                                   28,000.017,96

 

 

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                             309,072.601,18

 

 

3. člen

 

 

Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 2002 v znesku 309,072.601,18 SIT, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

 

 

4. člen

 

 

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2002, je sestavni del tega odloka.

 

 

V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan veljavni proračun za leto 2002,

 

 

realizirani proračun za leto 2002 in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2002.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 410-01-00/5

 

 

Prevalje, dne 28. marca 2003.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.