New Page 2
 

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 54/99), ter 6. in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 21. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel

 

ODLOK

 

o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Bloke

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

S tem odlokom Občina Bloke, sedežem v Novi vasi 4, 1385 Nova vas, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Bloke.

 

II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA

 

2. člen

 

Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Bloke. Režijski obrat bo v prvi fazi lahko imel zaposlenega enega delavca. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata je na predlog župana možna dodatna zaposlitev.

 

3. člen

 

Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo, ki je odgovoren za izvršitev nalog, ki jih dodeli župan.

 

4. člen

 

Režijski obrat deluje na območju Občine Bloke. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine Bloke.

 

Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:

 

– vodarine,

 

– kanalščine,

 

– smetarine,

 

– najemnine,

 

– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Bloke,

 

– sredstev občinskega proračuna.

 

Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja, oziroma pridobiva, se stekajo v proračun Občine Bloke.

 

5. člen

 

Občina je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.

 

6. člen

 

Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.

 

7. člen

 

Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu, se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.

III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA

 

8. člen

 

A) Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:

 

1. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

 

2. oskrba s pitno in tehnološko vodo,

 

3. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,

 

4. oskrba s plinom,

 

5. javna snaga in čiščenje javnih površin,

 

6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,

 

7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,

 

8. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,

 

9. ravnanje s komunalnimi odpadki,

 

10. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,

 

11. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 

12. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,

 

13. vodenje javnih del,

 

14. promet in zveze

 

15. gospodarjenje s stanovanji.

 

B) Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti:

 

1. zimska služba,

 

2. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,

 

3. urejanje in vzdrževanje pokopališča,

 

4. postavljanje reklamnih objektov,

 

5. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,

 

6. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,

 

7. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela,

 

8. odčitavanje vodomerov in obračun vodarine in kanalščine,

 

9. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo,

 

10. vsa druga vzdrževalna dela.

Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:

1.   Oskrba s pitno vodo:

·     oskrba s pitno in tehnološko vodo,

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov in njim pripadajočih objektov,

·     odčitavanje in menjava vodomerov, ter obračun vodarine,

·     deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo.

2.   Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda:

·     odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in njim pripadajočih objektov,

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav in njim pripadajočih objektov,

·     obračun kanalščine.

3.   Ravnanje s komunalnimi odpadki,

4.   Urejanje in čiščenje javnih površin:

·     urejanje in vzdrževanje pokopališč,

·     urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, parkirišč in drugih javnih poti.

5.   Promet in zveze:

·     upravljanje, obnavljanje in gradnja lokalnih cest, javnih poti in parkirišč, ter njim pripadajočih objektov,

·     letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,

·     urejanje prometne, ostale signalizacije in prometnih režimov.

6.   Obveščanje:

·     plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,

·     postavljanje reklamnih objektov,

7.   Pogrebne storitve:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje pokopališč in prostorov za pogrebe in njim pripadajočih objektov,

·     izvajanje pogrebnih storitev in oddajanje prostorov za pogrebe v najem.

8.   Javna razsvetljava:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave in njej pripadajočih objektov.

9.   Javne tržnice:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje javne tržnice in njej pripadajočih objektov.

10. Poštne storitve:

·     izvajanje univerzalne poštne storitve,

·     izvajanje druge poštne in kuriske dejavnosti,

·     izvajanje obdelave podatkov in z njim povezane dejavnosti,

·     fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

11. Turizem:

·     izvajanje spodbujanja turizma,

·     organiziranje turistično informacijskega centra (TIC),

·     druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

12. Objekti:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja, vzdrževanje in rušenje javnih, stanovanjskih, športno-rekreacijskih in drugih objektov.

13. Javna dela:

·     Izvajanje in vodenje programa javnih del.

14. Gospodarske javne službe:

·     opravljanje gospodarskih javnih služb (obveznih in neobveznih), kadar bi bilo   zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,

15. Izdajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb.

16. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov, nadomestil in priključnin v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb.

 

IV. KONCESIJA

 

9. člen

 

Za izvajanje javnih gospodarskih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

 

10. člen

 

Koncesija se daje za dejavnosti iz 8. člena pod točko A) in B), katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.

 

11. člen

 

Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot določa koncesijska pogodba.

 

Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, kot to določa koncesijska pogodba.

 

12. člen

 

Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:

 

– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

 

– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,

 

– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje,

 

– da predložijo ustrezno obliko jamstva za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in

 

– da predložijo program dela za izvajanje razpisne dejavnosti.

 

13. člen

 

Varščina se koncesionarju ne vrača.

 

14. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Nova vas, dne 23. maja 2002.

   
 

Župan Občine Bloke

 

Jože Doles l. r.

   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi V Uradnem glasilu slovenskih občin.