New Page 2

 

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, in Uradni list RS, št. 5/90) in (Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 35/97), 11. in 18. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94 in 14/95) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 19. 8. 1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice

 

 

1. člen

 

 

V odloku o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 34/96) se 49. člena črta beseda »policist«, tako da novo besedilo tega člena glasi:

 

 

»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni redar in pristojni inšpektorji, ki odredijo odpravo nepravilnosti.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 153/97

 

 

Moravske Toplice, dne 19. avgusta 1997.

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Moravske Toplice

Štefan Kuhar l. r.