New Page 1

Na podlagi 7. in 18. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) ter 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03, sprememba 81/04) je Občinski svet Občine Loški Potok na 8. redni seji dne 16. 12. 2011 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2012

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2012 znaša 0,00192 EUR letno oziroma 0,00016 EUR mesečno.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2012 dalje.

Št. 422-0023/2011

Hrib – Loški Potok, dne 16. decembra 2011

Župan

Občine Loški Potok

Janez Novak l.r.