Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi(Ur. list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odločba US, 74/98, 59/99-odločba US in 70/00) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 23. redni seji, dne 15. februarja 2001, sprejel
 
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
 
 
statuta občine Lovrenc na Pohorju
 
 
1. člen
 
V Statutu Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99) se za 2. odstavkom 7. člena dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
 
 
Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
 
 
- enotno matično številko občana,
 
 
- ime in priimek,
 
 
- kraj rojstva,
 
 
- državljanstvo,
 
 
- stalno in začasno prebivališče,
 
 
- zakonski stan.
 
 
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
 
 
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
 
2. člen
 
V 20. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
 
 
Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.
 
3. člen
 
V 3. odstavku 24. člena se črta beseda stalna.
 
4. člen
 
V 38. členu se za drugim stavkom prvega odstavka doda nov tretji stavek, ki se glasi:
 
 
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
 
5. člen
 
V 3. odstavku 71. člena se črta beseda vseh, za besedo volilcev pa se doda vejica in besedilo "ki so glasovali".
 
6. člen
 
Črta se besedilo 98. člena ter se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:"Občina oblikuje svoje rezerve v skladu s 49. členom Zakona o javnih financah".
 
7. člen
 
Črtata se 2. in 3. alinea 1. odstavka 99. člena.
 
 
2. odstavek tega člena se spremeni tako, da glasi: "Sredstva za te namene se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja".
 
 
V 1. stavku 3. odstavka 99. člena se črta besedilo: "in drugega".
 
8. člen
 
Za 101. členom se doda novi 101. a člen, ki glasi:
 
 
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame posojilo do 5 % sprejetega proračuna.
 
9. člen
 
V prvem odstavku 102. člena se pred vejico, za besedilom javna podjetja in javni zavodi doda besedilo "ter društva". Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
 
 
V drugem stavku drugega odstavka se pred vejico, za besedilom javna podjetja in javni zavodi doda besedilo "ter društva". Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
 
10. člen
 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na Pohorju pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
 
 
Župan občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 015-02-001/01
Datum: 15. februar 2001