New Page 2

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 25. redni seji dne, 11.10.2018 na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT 59/17) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sprejetega na 13. dopisni seji, dne 2.10.2018, sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

1.

V občinsko volilno komisijo se imenuje:

·   za članico: Štefko Kamnik,

stanujočo: Kumen 50a, 2344 Lovrenc na Pohorju,

 

2.

Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

3.

Sklep začne veljati z 11.10.2018 in se ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0075-0016/2018

Datum:   11. 10. 2018   

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan