New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010), na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin  št. 25/2011, 34/2012) ter na podlagi 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše (MUV, št. 20/2011) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 17. seji, dne 20.5.2013, sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

1. člen

V Pravilniku o porabi proračunskih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2011) se v 7. členu, za zadnjo alinejo doda 8. alineja, ki se glasi:

» - plačilo najemnine za pisarniške prostore, ki jih uporablja svetniška skupina ali samostojni svetnik.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 032 2/2013

Ruše, 20.5.2013

 

Občina Ruše

Uroš Štanc, župan