New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 - odl. US, 67/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 82/21) in 15. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/21) je občinski svet Občine Veržej na svoji 3. redni seji dne 30. 3. 2023 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE VERŽEJ

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej (Uradni list RS, št. 18/09, 66/09) se v drugem odstavku 4. člena zamenja beseda »štirikrat« z besedo »enkrat«.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0321-2/2023-15; 030-2/2023-8

Datum: 30. 3. 2023

 

 

Občina Veržej

 

Drago Legen, župan