New Page 2

Na podlagi Zakona o pospeševanju turizma (Ur. l. RS št. 57/98), t. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (UVG 7/95, 16/96, 1/97) je občinski svet občine Cerklje na svoji 36. redni seji, dne 06.11.1998 sprejel

ODLOK

o krajevni turistični taksi v občini Cerklje na Gorenjskem

 

1.     SPLOŠNE DOLOČBE

1.     člen

S tem odlokom se določa višina turistične takse v občini Cerklje na Gorenjskem, način poročanja in nadzor.

 

2.     VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

2.     člen

Turistična taksa se v skladu z Zakonom o turistični taksi določa v točkah. Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem.

3.     člen

Upoštevajoč kriterije iz predhodnega člena se za zaokroženo turistično območje smatra celotno območje občine Cerklje na Gorenjskem in določi krajevna turistična taksa v višini 11 točk. Višina krajevne turistične takse se določi tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse znaša 14 SIT. Vlada Republike Slovenije jo lahko enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto.

4.     člen

Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

 

5.     člen

Plačila turistične takse so oproščeni:

-        otroci do 7. leta starosti

-        invalidne osebe na podlagi članske izkaznice

-        osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah

-        učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti

-        dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih

-        osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni

-        udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj

-        tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse

 

Turistično takso v višini 50% plačujejo:

-        osebe od 7. do 18. leta starosti

-        turisti v kampih

-        turisti v domovih za učence in študente

-        turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF

 

Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so oproščene plačila turistične takse.

 

3.     POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR

 

6.     člen

Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, kljub registrirani za sprejemanje gostov za prenočevanje, razen lastnikov in upravljalcev počitniških stanovanj, so dolžne predložiti mesečno poročilo o plačani krajevni turistični taksi Občini Cerklje na Gorenjskem in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu, ki je enak kopiji mesečnega poročila TU-11/M.

 

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov lastnika, ki je registriran za sprejemanje gostov na prenočevanje, nastanitvene zmogljivosti, mesec in leto, na katerega se poročilo nanaša, število prenočitev, število domačih in tujih gostov, ki so po zakonu oproščeni plačila turistične takse in znesek obračunane krajevne turistične takse.

 

Poročilo so lastniki prenočišč dolžni predložiti mesečno ne glede na to ali so imeli goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.

 

Turistično takso so lastniki prenočišč dolžni plačati najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.

7.     člen

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni in občinski organ.

 

Lastniki turističnih prenočišč so dolžni omogočiti nadzor ter dati na vpogled davčnemu in občinskemu organu vse evidence o plačani in odvedeni turistični taksi, knjigo domačih in tujih gostov oz. drugo ustrezno evidenco turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.

 

4.     KAZENSKE DOLOČBE

8.     člen

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 SIT se kaznuje podjetnik posameznik, z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 SIT se kaznujejo sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turistena prenočevanje in storijo prekršek z opravljanjem dejavnosti iz 7. člena odloka.

 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 SIT se kaznujejo pravne osebe in podjetniki posamezniki, kmetje in društva, ki so registrirani za sprejemanje gostov na prenočevanje, če ne omogočijo opravljanje nadzora pooblaščeni inšpekciji iz 7. člena odloka.

 

5.     KONČNE DOLOČBE

9.     člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju občine Cerklje na Gorenjskem veljati Odlok o krajevni turistični taksi na območju občine Cerklje na Gorenjskem (UVG št. 48/96).

 

10. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Številka:032-01/2030/98

Datum:06.11.1998                              

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik