New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Ur. Objave slovenskih občin št. 8/07) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 5. izredni seji dne, 9.9.2010 sprejel

 

SKLEP

 

I.

            Na zemljišču s parcelno številko 42/7 k.o. Boračeva se dovoli odmik od Odloka o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva (Uradne objave Pomurskih občin št. 34/83) in sicer se na zemljišču s parcelno številko 42/7 k.o. Boračeva dovoli gradnja proizvodnega objekta in skladišč (proizvodni objekt in skladišča bodo v montažni izvedbi). Dovoli se odstopanje od zazidalnega načrta tako v gabaritih kot namembnosti. Območje, na katerem se nahaja zemljišče s  parcelno številko 42/7 k.o. Boračeva ni namenjeno izključno Radenski d.d..

            Ta sklep bo upoštevan ob prvi spremembi Odloka o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva (Uradne objave Pomurskih občin št. 34/83).

 

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 7113-00001-8/2010

Datum: 10. 9. 2010

 

 

 

Občina Radenci

 

Župan Mihael PETEK