New Page 3

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na svoji 4. redni seji dne 23. februarja 2015 sprejel

S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu

1. člen

Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da bo ekonomska cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015 znašala 16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,36 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR.

2. člen

Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,18 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 16,30 EUR, priznava Občina Šalovci kot subvencijo v višini 7,18 EUR za neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 1,94 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.

3. člen

Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

4. člen

To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

 

Št. 122-3/2015

Šalovci, dne 23. februarja 2015

 

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.