Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 70/00) ter 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače-Fram na svoji 2. izredni seji, dne 21. februarja 2001, sprejel
 
 
S K L E P
 
o financiranju političnih strank v občini Rače - Fram
 
 
I.
 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna občine Rače - Fram sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah in sicer v višini 30,00 tolarjev mesečno za vsak dobljeni glas. Sredstva iz proračuna ne smejo presegati 0,2 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
 
 
II.
 
Glede na dobljeno število glasov za kandidate v občinski svet pripadajo mesečno posameznim političnim strankam sredstva v naslednji višini:
 
Politična stranka
Število glasov
Število mandatov
SIT
 
 
Slovenski krščanski demokrati-SKD
172
1
5.160,00
 
 
Liberalna demokracija Slovenije - LDS
247
2
7.410,00
 
 
Socialdemokratska stranka Slovenije-SDSS
305
2
9.150,00
 
 
Slovenska ljudska stranka- SLS
694
5
20.820,00
 
 
Demokratska stranka upokojencev - DESUS
175
1
5.250,00
 
 
Slovenska obrtno podjetniška stranka - SOPS
151
1
4.530,00
 
 
III.
 
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na žiro račun strank.
 
 
IV.
 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Rače - Fram (MUV, 23/98).
 
 
VI.
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-2. izr.-01
 
 
Datum: 2. marec 2001