New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US, 79/09, 14/10 - Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – popr.,  34/07 in 15/10), je Občinski svet Občine Prevalje na 12. redni seji dne  29.3.2012 sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU ZA IZBIRO IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI PREVALJE

1. člen

V Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2009) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:

»Strokovna komisija pri izboru programov za sofinanciranje upošteva splošna merila in kriterije za vrednotenje programov.  Višina sredstev, ki se v posameznem letu nameni za sofinanciranje programov na podlagi splošnih meril, se določi v razpisu v višini 60% sredstev za sofinanciranje programov, ki so zagotovljena v proračunu občine.

 

 

Splošna merila in kriteriji za vrednotenje programov

 

 

Število točk

• program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih in drugih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov,

 

 

 

do 10 točk

• realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo,

 

 

do 3 točke

• program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (v primerih, ko telesna okvara, invalidnost ali druga težava onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),

 

 

 

do 7 točk

• pestrost programa (različne vsebine programa, športne, kulturne in druge aktivnosti,…)

do 10 točk

 

• množičnost vključevanja v program (upoštevajo se člani izvajalca oz. uporabniki programa)

do 7 točke

 

• reference ponudnika – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Prevalje,

 

 

do 5 točk

 

• program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente javnih služb s področja socialnega varstva ali zdravstva

 

 

do 5 točki

 

• sodelovanje prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja),

- v programu sodeluje nad 50% prostovoljcev

- v programu sodelujejo samo prostovoljci

 

 

 

do 4 točke

do 8 točk

• program zajema izdajanje glasila, biltena in drugo obliko seznanjanja okolice z določeno problematiko (upošteva se samo pisno gradivo, ki ga izvajalci programov priložijo)

 

do 4 točke

 

2. člen

13. člen pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine, se dodatno točkuje na podlagi posebnih meril. Med te programe sodijo programi, ki omogočajo uporabnikom, ki niso člani izvajalca programa, lajšanje socialnih in drugih stisk. To so programi dodeljevanja socialnih denarnih pomoči in različnih drugih oblik pomoči upravičencem, ki niso člani izvajalca, te programe pa izvajajo člani izvajalca programa v celoti prostovoljno in neprofesionalno. 

Višina sredstev, ki se v posameznem letu nameni za sofinanciranje programov na podlagi posebnih meril, se določi v razpisu v višini 40% sredstev za sofinanciranje programov, ki so zagotovljena v proračunu občine.

Posebna merila in kriteriji za vrednotenje programov so:

program izvajalca je namenjen večjemu številu uporabnikov izvajalca programa (upoštevajo se samo uporabniki iz Občine Prevalje, upošteva se število uporabnikov v  preteklem letu):

- do 20 uporabnikov

- nad 20 do 50 uporabnikov

- nad 50 uporabnikov

 

 

do 7 točk

do 10 točk

do 20 točk

izvajalec programa pri dodeljevanju pomoči uporabnikom upošteva socialni in materialni status upravičenca, št. družinskih članov in vodi evidenco o dodeljenih pomočeh

 

do 20 točk

izvajalec izvaja različne aktivnosti za pridobitev sredstev za dodeljevanje pomoči upravičencem

do 20 točk

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 093-0001/2009-11

Prevalje, dne 29.3.2012

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matija TASIČ, l.r.