New Page 2
 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94-odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 20. aprila 2009, sprejel

 

ODLOK

 

o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 

 

 

(1) S tem odlokom Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja javni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (v nadaljevanju: zavod) kot neprofitno Znanstveno-raziskovalno ter razvojno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije.

 

(2) Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo.

 

 

 

2. člen

 

 

 

V aktu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

3. člen

 

 

 

Javni interes Mestne občine Ptuj na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti je:

 

            skrb za pospeševanja razvoja, informiranje, svetovanje in promocijo v lokalni skupnosti in celotni regiji,

 

            povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo,

 

            spodbujanje in ustvarjanje kreativnih raziskovalnih in razvojnih idej v javnem in podjetniškem okolju in prenos le-teh v raziskovalne institucije,

 

            oblikovanje znanstveno – raziskovalnih ter razvojnih programov in projektov s področja naravoslovja, humanistike in družboslovja,

 

            mladinsko raziskovalno delo,

 

            pospeševanje podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju,

 

            mednarodno sodelovanje, oblikovanje in izvajanje projektov, financiranih iz skladov EU.

 

 

 

4. člen

 

 

 

S tem odlokom se ureja pravni status zavoda, dejavnost, organi zavoda in njihova pristojnost, premoženje zavoda, viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, nastopanje v pravnem prometu, knjigovodsko in finančno poslovanje zavoda, medsebojne pravice, odgovornosti in obveznosti med ustanoviteljico in zavodom, nadzor nad poslovanjem zavoda ter splošni akti zavoda.

 

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

 

5. člen

 

 

 

(1) Ime zavoda glasi: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.

 

(2) Skrajšano ime zavoda: ZRS Bistra Ptuj.

 

(3) Ime v angleškem jeziku: Scientific research centre Bistra Ptuj.

 

(4) Skrajšano ime v angleškem jeziku: SRC Bistra Ptuj.

 

(5) Sedež zavoda: Slovenski trg 6, 2250 Ptuj.

 

(6) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo, ki odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ptuju pod registrsko številko 1/09126/00.

 

 

 

2. Pečat zavoda

 

6. člen

 

 

 

(1) Zavod ima dva pečata: okroglega in oglatega.

 

(2) Okrogli pečat ima premer 30 mm z besedilom na obodu: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ.

 

(3) Oglati žig ima v prvi vrsti napis: ZRS Bistra, v drugi vrsti: PTUJ, v naslednjih treh vrstah pa: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Scientific research centre Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj.

 

(4) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenje določi direktor.

 

 

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen

 

 

 

(1) Na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti opravlja zavod kot javno službo naslednje naloge:

 

            prizadevanje za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti in za širjenje znanstvene in tehnične kulture,

 

            strokovna pomoč lokalni skupnosti pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov,

 

            sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih projektov,

 

            pospeševanje, svetovanje in izobraževanje na področju malega gospodarstva, razvoja kadrov,tehnološkega razvoja in inovacij,

 

            oblikovanje in izvajanje različnih raziskovalno-razvojnih programov in projektov na področju naravoslovja in tehnike, humanistike in družboslovja ter celostne ekologije in skladnega trajnostnega razvoja regije,

 

            opravljanje nalog regionalne razvojne agencije za spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Mestne občine Ptuj in drugih občin Spodnjega Podravja,

 

            nudenje podpornih storitev s področja podjetništva za vse ciljne skupine (mala in srednje velika podjetja, samostojne podjetnike posameznike in potencialne podjetnike),

 

            pospeševanje uvajanja inovativnih postopkov in izdelkov v podjetništvu,

 

            povezovanje in prenos znanj iz univerze in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo in prenos le-teh v raziskovalne inštitute,

 

            spodbujanje zanimanja mladih za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,

 

            ustanavljanje tehnoloških in poslovno inovacijskih centrov,

 

            opravljanje nalog Tehnološkega centra pri ZRS Bistra Ptuj,

 

            zagotavljanje ustrezne informacijske infrastrukture za osvajanje in razvijanje novih programov in tržnih analiz,

 

            povezovanje in sodelovanje z državnimi organi in podobnimi institucijami v državi in tujini,

 

            mednarodno povezovanje malega gospodarstva v smislu promocijske in razstavne dejavnosti ter storitev blaga, znanj in kapitala,

 

            svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,

 

            posredovanje informacij o razpisih in priprava predlogov projektov,

 

            sodelovanje pri organiziranju prostorskega, informacijskega sistema ter organiziranje posvetovalne službe na terenu,

 

            svetovanje pri usmerjanju investicij glede na primerjalne prednosti lokalnih skupnosti in širšega območja,

 

            sodelovanje pri vodenju in izvajanju posameznih projektov po dogovoru,

 

            sodelovanje pri pripravi strategij,

 

            sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije,

 

            sodelovanje pri prijavi projektov na razpise in dajanje vseh potrebnih informacij v zvezi z razpisi.

 

 

 

(2) Prijava na vse razpise za potrebe Mestne občine Ptuj in ostalih naročnikov v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

 

(3) Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

 

           

 

M

 

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

 

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

 

72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

 

 

 

Dopolnilne dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so razvrščene v:

 

 

 

J

 

58.110  Izdajanje knjig

 

58.140  Izdajanje revij in druge periodike

 

58.190  Drugo založništvo

 

M

 

72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

 

72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

 

72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

 

73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja

 

70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

 

71.112  Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

 

71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

 

71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje

 

 

 

N

 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 

84.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

 

 

 

P

 

85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

 

 

R

 

91.011  Dejavnost knjižnic.

 

 

 

(3) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

(4) Zavod lahko dejavnost spremeni ali razširi le s soglasjem ustanoviteljice.

 

(5) Zavod se lahko vključuje v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s sorodnimi organizacijami po svetu.

 (1) Na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti opravlja zavod kot javno službo naslednje naloge:

- prizadevanje za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti in za širjenje znanstvene in tehnične kulture,

- strokovna pomoč lokalni skupnosti pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov,

- sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih projektov,

- pospeševanje, svetovanje in izobraževanje na področju malega gospodarstva, razvoja kadrov,tehnološkega razvoja in inovacij,

- oblikovanje in izvajanje različnih raziskovalno-razvojnih programov in projektov na področju naravoslovja in tehnike, humanistike in družboslovja ter celostne ekologije in skladnega trajnostnega razvoja regije,

- opravljanje nalog regionalne razvojne agencije za spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Mestne občine Ptuj in drugih občin Spodnjega Podravja,

- nudenje podpornih storitev s področja podjetništva za vse ciljne skupine (mala in srednje velika podjetja, samostojne podjetnike posameznike in potencialne podjetnike),

- pospeševanje uvajanja inovativnih postopkov in izdelkov v podjetništvu,

- povezovanje in prenos znanj iz univerze in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo in prenos le-teh v raziskovalne inštitute,

- spodbujanje zanimanja mladih za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,

- ustanavljanje tehnoloških in poslovno inovacijskih centrov,

- opravljanje nalog Tehnološkega centra pri ZRS Bistra Ptuj,

- zagotavljanje ustrezne informacijske infrastrukture za osvajanje in razvijanje novih programov in tržnih analiz,

- povezovanje in sodelovanje z državnimi organi in podobnimi institucijami v državi in tujini,

- mednarodno povezovanje malega gospodarstva v smislu promocijske in razstavne dejavnosti ter storitev blaga, znanj in kapitala,

- svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,

- posredovanje informacij o razpisih in priprava predlogov projektov,

- sodelovanje pri organiziranju prostorskega, informacijskega sistema ter organiziranje posvetovalne službe na terenu,

- svetovanje pri usmerjanju investicij glede na primerjalne prednosti lokalnih skupnosti in širšega območja,

- sodelovanje pri vodenju in izvajanju posameznih projektov po dogovoru,

- sodelovanje pri pripravi strategij,

- sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije,

- sodelovanje pri prijavi projektov na razpise in dajanje vseh potrebnih informacij v zvezi z razpisi.

(2) Na področju pospeševanja turizma opravlja zavod naslednje naloge:

- oblikovanje in promocija celovite turistične ponudbe Mestne občine Ptuj,

- raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,

- pospeševanje turističnega prometa;

- usklajevanje razvojnih turističnih aktivnosti območja,

- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,

- spodbujanje, koordiniranje, ozaveščanje in vključevanje turističnih subjektov ter lokalnega prebivalstva za razvoj celovitih turističnih proizvodov območja,

- načrtovanje, specializiranih turističnih prireditev večjega pomena,

- sodelovanje pri pomembnih prireditvah, ki so povezane z dejavnostjo turizma,

- raziskava in analiza lokalnega turističnega trga,

- povezovanje s turističnimi subjekti,

- skrb za celostno podobo in razvoj turizma območja.

(3) Zavod zagotavlja poslovno okolje za ustanavljanje, učinkovit razvoj in rast novih podjetij na lokalnem in regionalnem nivoju v obliki mrežnega podjetniškega inkubatorja ali poslovnega informacijskega centra.

(4) Prijave na vse razpise za potrebe Mestne občine Ptuj in ostalih naročnikov izvaja zavod v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

(5) Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena

- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Dopolnilne dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so:

- 18.120 Drugo tiskarstvo

- 18.130 Priprava na tisk

- 47.190 Trgovina na drobno v nespecializiranih trgovinah

- 47.610 Trgovina na drobno s knjigami

- 47.640 Trgovina na drobno s športno opremo

- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi, revijami

- 47.710 Trgovina na drobno z oblačili

- 47.650 Trgovina na drobno z igračami in rekviziti za igre in zabavo

- 47.789 Trgovina na drobno s spominki, izdelki domače obrti in verskimi predmeti

- 47.782 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z novim blagom

- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

- 47.810 Trgovina na drobno na tržnicah in premičnih stojnicah

- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

- 58.110 Izdajanje knjig

- 58.130 Izdajanje časopisov

- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike

- 58.190 Drugo založništvo

- 63.900 Druge dejavnosti informacijskih storitev

- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

- 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij

- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

- 82.200 Dejavnost klicnih centrov

- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

- 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

- 91.011 Dejavnost knjižnic.

(6) Za doseganje optimalnih učinkov lahko zavod opravlja na področju svojega delovanja tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda. Opravljanje takšne dejavnosti ne sme ogrožati izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.

(7) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. Zavod lahko brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za izvajanje dejavnosti, vpisane v sodni register, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj s to dejavnostjo v manjšem obsegu ali občasno, ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporablja za opravljanje opisane dejavnosti.

(8) Zavod lahko dejavnost spremeni ali razširi le s soglasjem ustanoviteljice. Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti izven letnega programa dela v obliki dodatnih programov in projektov za zainteresirane pravne in fizične osebe iz vrst turističnega gospodarstva ali lokalnih skupnosti na podlagi sklenjene pogodbe ter zagotovljenih sredstev.

(9) Zavod se lahko vključuje v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s sorodnimi organizacijami po svetu.

 

 

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

8. člen

 

 

 

(1) Organi zavoda so:

 

svet zavoda,

 

direktor,

 

strokovni svet zavoda.

 

(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih način oblikovanja, sestavo in naloge določa statut zavoda v skladu z zakonom.

 

 

 

1. Svet zavoda

 

9. člen

 

 

 

(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje sedem (7) članov:

 

štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine Ptuj,

 

en predstavnik delavcev zavoda,

 

dva predstavnika uporabnikov storitev zavoda.

 

(2) Mandatna doba članov sveta traja štiri leta. Člani sveta so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

 

 

 

(3) Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda, na način, ki ga določa statut zavoda.

 

 

 

(4) Dva predstavnika uporabnikov storitev imenuje župan na predlog direktorja zavoda na podlagi predhodno izvedenega javnega poziva družbam, organom in organizacijam, ki sodelujejo z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj.

 

 

 

(5) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, če:

 

sam zahteva razrešitev,

 

se ne udeležuje sej,

 

pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

 

ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,

 

če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda.

 

 

 

(6) O predčasni razrešitvi člana sveta zavoda odloča na predlog sveta zavoda ali direktorja organ, ki je člana imenoval.

 

 

 

(7) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je bil imenovan razrešeni član.

 

10. člen

 

 

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 

sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda,

 

nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,

 

spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,

 

sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

 

sprejema finančni načrt, potrjuje letno poročilo,

 

ocenjuje delo direktorja,

 

predlaga in potrjuje delovno uspešnost direktorja v soglasju z ustanoviteljico,

 

na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljice

 

sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

 

imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta zavoda,

 

skrbi za izvajanje sklepov pristojnega občinskega organa, ki se nanašajo na področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Mestni občini Ptuj,

 

predlaga ustanoviteljici spremembe ali razširitve dejavnosti zavoda,

 

s soglasjem ustanoviteljice odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti,

 

daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih v zvezi z dejavnostjo zavoda,

 

odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, pravili ali drugimi splošnimi akti zavoda.

 

 

 

11. člen

 

 

 

(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov ustanoviteljice in soustanovitelja.

 

(2) Na prvi konstitutivni seji se izmed članov sveta zavoda izvolita predsednik in namestnik.

 

(3) Svet zavoda sprejema svoje odločitve na sejah z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov sveta zavoda.

 

(4) Svet zavoda zaseda najmanj enkrat letno. Delo sveta vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik.

 

(5) Člani sveta zavoda in strokovnega sveta so upravičeni do povračila prevoznih stroškov. Prevozni stroški so izdatki, ki jih ima član, če mora zaradi dela v organu zavoda potovati v drug kraj. Za potovanje v drugi kraj se šteje, če je delo organa v drugem kraju, kot je delovno mesto ali stalno oziroma začasno bivališče člana. Član ni upravičen do povračila stroškov, če mu jih povrne njegov delodajalec.

 

(6) Podrobnejše delovanje sveta zavoda se uredi s poslovnikom.

 

 

 

2. Direktor

 

12. člen

 

 

 

(1) Direktor zavoda je poslovodni in strokovni vodja zavoda. Direktor organizira in vodi poslovanje in strokovno delo zavoda. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno.

 

(2) Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Direktor zavoda je imenovan pod pogoji in po postopku kot ga opredeljuje zakon, ta odlok in Pravilnik o merilih za izbiro direktorjev javnih zavodov v Mestni občini Ptuj.

 

(3) Mandat direktorja traja 4 leta in je po preteku lahko ponovno imenovan.

 

 

 

13. člen

 

 

 

Direktor opravlja naslednje naloge:

 

načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

 

pripravlja predloge delovnih in razvojnih programov in finančni načrt,

 

sprejema strateški načrt,

 

sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,

 

odloča o potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta,

 

pooblašča posamezne delavce za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja,

 

imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostjo,

 

zahteva uvedbo disciplinskega postopka, vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe, vse v primerih določenih z zakonom in drugimi predpisi,

 

organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,

 

sprejema kadrovski načrt,

 

sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

 

sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,

 

poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

 

pripravi letno poročilo zavoda,

 

sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,

 

opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in zakoni.

 

 

 

14. člen

 

 

 

(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

 

najmanj prva stopnja študijskega programa v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu; prednost imajo kandidati s III. stopnjo, to je doktorski študijski program,

 

formalne oblike delovnih izkušenj,

 

neformalne oblike delovnih izkušenj,

 

predložen program dela in razvoja zavoda.

 

(2) Merila za izbiro, standardi strokovne usposobljenosti in metode preverjanja usposobljenosti so določeni s Pravilnikom o merilih za izbiro direktorjev javnih zavodov v Mestni občini Ptuj.

 

 

 

15. člen

 

 

 

(1) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, v imenu sveta zavoda njegov predsednik.

 

(2) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

 

 

 

16. člen

 

 

 

(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan.

 

(2) Direktorja razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.

 

 

 

(3) Direktor je razrešen v naslednjih primerih:

 

če sam zahteva razrešitev,

 

če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,

 

če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

 

če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

 

17. člen

 

 

 

(1) Ustanoviteljica mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti mnenje sveta zavoda in strokovnega sveta. Če svet zavoda in strokovni svet ne podata mnenja v roku 30 dni, se šteje, da soglašata s predlogom ustanoviteljice.

 

(2) Ustanoviteljica mora direktorju dati možnost, da se o razlogih za razrešitev izjasni v roku 30 dni.

 

 

 

18. člen

 

 

 

(1) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in če je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev, ali če niso podani razlogi za razrešitev iz predhodnega člena.

 

(2) Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu odločitve o razrešitvi pri pristojnem sodišču.

 

19. člen

 

 

 

Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto. Vršilec dolžnosti se imenuje tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se nihče ni prijavil oziroma nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran.

 

 

 

3. Strokovni svet

 

20. člen

 

 

 

(1) Strokovni svet zavoda sestavlja pet članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed predstavnikov strokovnih delavcev zavoda in zainteresirane javnosti, ki lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju zavoda.

 

(2) Mandatna doba članov strokovnega sveta traja štiri leta. Mandat začne teči strokovnemu svetu z dnem konstituiranja. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

 

(3) Natančno sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda določa statut zavoda v skladu z zakonom.

 

21. člen

 

Strokovni svet:

 

spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanoviteljice oziroma soustanovitelja glede delovanja zavoda,

 

obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,

 

daje svetu zavoda in direktorju mnenja, predloge in pobude glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,

 

daje predhodno mnenje ustanoviteljici k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,

 

opravlja druge naloge, določene z zakonom.

 

 

 

VI.       SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA

 

 

 

22. člen

 

 

 

(1) Finančna sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanoviteljica.

 

(2) Ustanoviteljica s tem odlokom daje zavodu v upravljanje nepremičnino (poslovne prostore na Slovenskem trg 6/II. nadstropje, v skupni izmeri 302,27 m2), ki leži na parc. št. 1180, pripisano pri vl. št. 691, k.o. Ptuj. Navedeni poslovni prostori predstavljajo lastniški delež 159496/400000.

 

(3) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premičnega in nepremičnega premoženja uredita ustanoviteljica in zavod s posebno pogodbo, katere sestavni del je seznam premoženja, s katerim upravlja zavod.

 

VII.      VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

 

 

 

23. člen

 

 

 

(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na osnovi letnega programa dela iz sledečih virov:

 

            iz sredstev proračuna ustanoviteljice,

 

            iz državnega proračuna in drugih javnih sredstev,

 

iz sredstev, pridobljenih s kandidaturo na javnih natečajih in razpisih v Republiki Sloveniji in na mednarodnih javnih razpisih in natečajih,

 

na podlagi pogodb z naročniki,

 

s prodajo storitev na trgu,

 

z donacijami in darili,

 

iz drugih virov.

 

(2) Zavod pridobiva proračunska sredstva ustanoviteljice na podlagi opredeljenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela, ki je občinskega razvojnega pomena, kar ustanoviteljica potrdi na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj v okviru sprejetega proračuna za tekoče leto in z letno pogodbo.

 

(3) Zavod mora sredstva, ki jih zagotavlja ustanoviteljica, uporabljati le za namene, določene v tem odloku in s programom.

 

(4) Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.

 

 

 

VIII.  NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN RITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

 

24. člen

 

 

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju javne službe, odloča na predlog direktorja svet zavoda. Ta sredstva se uporabljajo za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije.

 

 

 

25. člen

 

 

 

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane v zavodu zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje določenega programa, krije zavod iz lastnih sredstev.

 

 

 

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

 

 

26. člen

 

 

 

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu neomejeno, v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in na svoj račun.

 

(2) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

 

(3) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem oziroma z vsemi finančnimi sredstvi, s katerimi razpolaga.

 

(4) Ustanoviteljica za primanjkljaj zavoda ne odgovarja.

 

(5) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

 

(6) Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za gospodarjenje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

 

 

 

X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO

 

 

 

27. člen

 

 

 

(1) Ustanoviteljica ob zakonsko določenih pravicah in obveznostih ter skladno s svojimi pristojnostmi:

 

ugotavlja skladnost strateških načrtov in letnih izvedbenih načrtov zavoda z lastnimi razvojnimi načrti in letnimi plani,

 

spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom,

 

ustanoviteljica zagotavlja potrebna finančna sredstva za delovanje zavoda in njegov razvoj in investicijska vlaganja v okviru usklajenega in sprejetega letnega programa dela in finančnega načrta zavoda ter ob upoštevanju zakonskih predpisov s področja javnih financ,

 

opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.

 

(2) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

 

 

 

28. člen

 

 

 

(1) Zavod je dolžan na zahtevo ustanoviteljice predložiti letni program dela, finančni načrt in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.

 

(2) Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljici najmanj enkrat letno podatke o izvajanju dejavnosti in poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.

 

29. člen

 

 

 

(1) Nadzor nad zakonitostjo, delovanjem in izvrševanjem dela zavoda določa zakon in ta odlok.

 

(2) Pristojni organ ustanoviteljice izvaja nadzor nad finančnim in ostalim poslovanjem zavoda. V okviru tega nadzora člani pristojnega organa spremljajo in ocenjujejo poslovanje in izvrševanje posameznih programov zavoda v okviru dogovorjenih oziroma pogodbenih obveznosti ustanoviteljice. Pri tem smejo:

 

zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb,

 

pregledovati dokumentacijo zavoda,

 

ugotavljati skladnost izvedenega programa s pogodbo oziroma drugimi akti,

 

ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev, določenih v pogodbi ali drugih aktih zavoda.

 

(3) Pristojni organ ustanoviteljice predstavljajo: člani Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, pooblaščena notranja revizorka Mestne občine Ptuj in druge pooblaščene osebe ustanoviteljice.

 

(4) Druge pooblaščene osebe ustanoviteljice imenuje njen predstojnik z odločbo.

 

 

 

30. člen

 

 

 

Če pooblaščena oseba ugotovi, da zavod ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, poroča o tem pristojnemu organu lokalne skupnosti in predlaga ukrepe za izboljšanje stanja.

 

 

 

XI.       SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

31. člen

 

 

 

Zavod ima naslednje splošne akte:

 

statut zavoda,

 

akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,

 

akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,

 

splošne akte o računovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja

 

materialno finančnega poslovanja,

 

poslovnik sveta zavoda in strokovnega sveta,

 

druge splošne akte v skladu z zakonom in tem odlokom.

 

 

 

XII.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

32. člen

 

 

 

Dosedanji direktor, svet zavoda in strokovni svet opravljajo svoje naloge do izteka mandatov, za katere so bili imenovani.

 

 

 

33. člen

 

 

 

Splošne akte zavoda je potrebno uskladiti s tem odlokom v šestih mesecih od začetka veljavnosti tega odloka.

 

34. člen

 

 

 

Zavod mora priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.

 

35. člen

 

 

 

Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi zavoda Biro za strateško tehnološki razvoj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 5/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/97 in 10/02).

 

36. člen

 

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

 

 

Številka: 007-46/2007

 

Datum: 20. 4. 2009

 

                                              

 

Dr. Štefan ČELAN, s.r.

  župan Mestne občine Ptuj
   

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2013) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

   

 

Prehodna in končna določba

2. člen

Splošne akte zavoda je potrebno uskladiti s tem odlokom v šestih mesecih od začetka veljavnosti tega odloka.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.