New Page 2

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2,27/08-odl.US, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16/ odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819)  in 61. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16 in 27/17) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 16.11.2018  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2018

 

1. člen

V prvem odstavku 15. člena Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018, 59/2018) se spremeni znesek, in sicer se znesek 80.000,00 EUR nadomesti z zneskom 98.776,00 EUR.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0321-2/2018-28

Datum: 16.11.2018

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan