New Page 2

Številka: 032-0004/2022

Datum: 01.06.2023

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, 45/2022) in 28. in 29. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2016, 48/2016, 5/2018, 48/2019, 45/2022)

 

S K L I C U J E M

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 8. junija 2023, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje.

3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne (zapisnik) in 4. dopisne seje (zapisnik).

4. Predlog Odloka  o proračunu Občine Prevalje za leto 2023 - rebalans I (gradivo).

5. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Prevalje – prva obravnava (gradivo).

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje – prva obravnava (gradivo).

7. Osnovna šola Franja Goloba Prevalje:

a) Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ Prevalje za dogovorjeni program in Enoto Vrtec Prevalje v šolskem letu 2023/2024 (gradivo 1, 2, 3, 4),

b) Poslovno in finančno poročilo JZ Osnovna šola Franja Goloba Prevalje z enoto vrtca za leto 2022 (gradivo 1, 2, 3).

8. Zdravstveni dom Ravne na Koroškem (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

a) Soglasje k programu dela in finančnem načrtu Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za leto 2023,

b) Letno poročilo ZD Ravne na Koroškem za leto 2022.

9. Sprememba Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu (gradivo 1, 2, 3).

10. Poročilo o delu Medobčinskega inšpekcijskega nadzora za leto 2022 (gradivo 1, 2).

11. Odpis terjatev (gradivo).

12. Premoženjskopravne zadeve:

a. Ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 244/6, k.o. 885 – Poljana (gradivo).

b. Ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 237/5, k.o. 885 – Poljana (gradivo).

c. Ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 363/2 in 363/4, obe k.o. 893 – Zagrad (gradivo).

d. Ustanovitev javnega dobra na nepremičninah parc. št. 80/6, 228/3, 264/4, 270/3, 270/4, 80/4, 264/5, 281/3, 300/3, 253/5, 549/3, 253/2, 547/4, 256/2, 270/9, 255/2, 327/4, 547/6, 545/1, 270/6, 252/1, vse k.o. 876 – Breznica in 272/4, 273/1, 362/1, 112/4, vse k.o. 876 – Suhi vrh (gradivo).

13. Pobude in vprašanja (gradivo).

14. Razno.

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan