New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) ter 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10- popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 22. redni seji, dne 22. 03. 2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O IZDAJATELJSTVU JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

1. člen

V Odloku o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15; v nadaljevanju: odlok) se v 1. členu za zaklepajem postavi pika in se črta besedilo »ter objavljanje predpisov Občine Destrnik v Uradnem (vestniku) občine.«

 

2. člen

Spremenita se tretji in četrti odstavek 3. člen odloka tako, da glasi:

»3. člen

Sedež izdajatelja je: Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik.

Naslov uredništva je: Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik.«

 

3. člen

Besedilo 9. člena se črta ter se nadomesti s spodnjim besedilom:

»9. člen

Uredništvo glasila se pooblasti, da določi pravila (obseg, pogoje in način) izrabe časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov oziroma predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju, ki jih nato potrdi občinski svet in se objavijo na spletni strani ustanovitelja glasila.«

 

4. člen

V prvem odstavku 11. člena se tretja poved spremeni tako, da glasi:

»Razpis se objavi na spletni strani ustanovitelja glasila.«

 

5. člen

Zadnja poved prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da glasi:

»Razpis se objavi na spletni strani ustanovitelja glasila.«

 

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-3/2018-22R-12/19

Datum: 22. 03. 2018

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan