New Page 2

Na podlagi 471., 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16, 82/13; ZGD-1) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 30. seji dne 22. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.

1. člen

V Odloku o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 18/14) se za 26. členom, v 7. poglavju Prehodne in končne določbe, doda nov člen številka 26.a, ki se glasi:

»Podjetje ima pravico in dolžnost izvajati vse tiste gospodarske javne službe, ki jih je do dne uveljavitve Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09) izvajalo Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o. ter ima v zvezi s tem vsa pooblastila po tem odloku.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-13/2013

Tržič, dne 22. maja 2014

 

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.