New Page 2

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud, 62/10 popr., 20/11 – odl. US), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 26. redni seji, dne 30. 1. 2018 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo poljske poti:

 

Katastrska občina

Parc. št. 

Oznaka poti oziroma ceste

1544-Griblje

5220

poljska pot

1544-Griblje

5244

poljska pot

1544-Griblje

5252

poljska pot

1544-Griblje

5255

poljska pot

1544-Griblje

5280

poljska pot

1544-Griblje

5316

poljska pot

1544-Griblje

5359

poljska pot

1544-Griblje

5375

poljska pot

1544-Griblje

5394

poljska pot

1544-Griblje

5426

poljska pot

1544-Griblje

5213

poljska pot

1544-Griblje

5260

poljska pot

1544-Griblje

5300

poljska pot

1544-Griblje

5318

poljska pot

1544-Griblje

5320

poljska pot

1544-Griblje

5321

poljska pot

1544-Griblje

5322

poljska pot

1544-Griblje

5335

poljska pot

1544-Griblje

5340

poljska pot

1544-Griblje

5345

poljska pot

1544-Griblje

5352

poljska pot

1544-Griblje

5360

poljska pot

1544-Griblje

5380

poljska pot

1544-Griblje

5387

poljska pot

1544-Griblje

5390

poljska pot

1544-Griblje

5400

poljska pot

1544-Griblje

5404

poljska pot

1544-Griblje

5405

poljska pot

1544-Griblje

5406

poljska pot

1544-Griblje

5407

poljska pot

1544-Griblje

5416

poljska pot

1544-Griblje

5418

poljska pot

1544-Griblje

5425

poljska pot

1544-Griblje

5428

poljska pot

1544-Griblje

5429

poljska pot

2676-Cerkvišče

2840

poljska pot

2676-Cerkvišče

2842

poljska pot

2676-Cerkvišče

2850

poljska pot

2676-Cerkvišče

2866

poljska pot

2676-Cerkvišče

2878

poljska pot

2676-Cerkvišče

2885

poljska pot

2676-Cerkvišče

2896

poljska pot

2676-Cerkvišče

2900

poljska pot

2676-Cerkvišče

2903

poljska pot

2676-Cerkvišče

2910

poljska pot

2676-Cerkvišče

2920

poljska pot

2676-Cerkvišče

2921

poljska pot

2676-Cerkvišče

2925

poljska pot

2676-Cerkvišče

2926

poljska pot

2. Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

3. Sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-30/2018

Črnomelj, dne 30. januarja 2018

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.