New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01), je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 15. 3. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Veržej za leto 2007

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2007 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

+------------------------------------------+-------------------+

 

 

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |                EUR|

 

 

+------------------------------------------+-------------------+

 

 

|Skupina/Podskupina kontov                 | Proračun leta 2007|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|I.       |SKUPAJ PRIHODKI                 |          1.031.595|

 

 

|         |(70+71+72+73+74+78)             |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |            767.069|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|70       |DAVČNI PRIHODKI                 |            701.345|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |700 Davki na dohodek in dobiček |            619.818|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |703 Davki na premoženje         |             38.129|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |704 Domači davki na blago in    |             43.398|

 

 

|         |storitve                        |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|71       |NEDAVČNI PRIHODKI               |             65.724|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |710 Udeležba na dobičku in      |             26.290|

 

 

|         |dohodki od premoženja           |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |711 Takse in pristojbine        |              2.921|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |712 Globe in druge denarne kazni|                417|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |713 Prihodki od prodaje blaga in|                209|

 

 

|         |storitev                        |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |714 Drugi nedavčni prihodki     |             35.887|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|72       |KAPITALSKI PRIHODKI             |             15.524|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |720 Prihodki od prodaje         |                501|

 

 

|         |poslovnih objektov in prostorov |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |722 Prihodki od prodaje zemljišč|             15.023|

 

 

|         |in neopredmetenih dolgoročnih   |                   |

 

 

|         |sredstev                        |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|74       |TRANSFERNI PRIHODKI             |            249.002|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |740 Transferni prihodki iz      |            249.002|

 

 

|         |drugih javnofinančnih institucij|                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |          1.054.872|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|40       |TEKOČI ODHODKI                  |            231.934|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |400 Plače in drugi izdatki      |             89.409|

 

 

|         |zaposlenim                      |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |401 Prispevki delodajalcev za   |             13.643|

 

 

|         |socialno varnost                |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |402 Izdatki za blago in storitve|            115.320|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |403 Plačila domačih obresti     |              3.964|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |409 Rezerve                     |              9.598|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|41       |TEKOČI TRANSFERI                |            346.302|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |410 Subvencije                  |             23.313|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |411. Transferi posameznikom     |            197.234|

 

 

|         |in gospodinjstvom               |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |412 Transferi neprofitnim       |             43.895|

 

 

|         |organizacijam in ustanovam      |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |413 Drugi tekoči domači         |             81.860|

 

 

|         |transferi                       |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI           |            434.035|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |420 Nakup in gradnja osnovnih   |            434.035|

 

 

|         |sredstev                        |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |             42.601|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |431 Investicijski transferi     |             31.227|

 

 

|         |pravnim in fizičnim osebam, ki  |                   |

 

 

|         |niso proračunski uporabniki     |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |432 Investicijski transferi     |             11.374|

 

 

|         |proračunskim uporabnikom        |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|III.     |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-   |            –23.277|

 

 

|         |II.)                            |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |                                |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|B.       |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN     |                   |

 

 

|         |NALOŽB                          |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|                  0|

 

 

|         |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |                   |

 

 

|         |(750+751+752)                   |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|75       |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |                  0|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |750 Prejeta vračila danih       |                   |

 

 

|         |posojil                         |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |751 Prodaja kapitalskih deležev |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |752 Kupnine iz naslova          |                   |

 

 

|         |privatizacije                   |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |                                |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|V.       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |                  0|

 

 

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV             |                   |

 

 

|         |(440+441+442)                   |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|44       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |                  0|

 

 

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV             |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |440 Dana posojila               |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |441 Povečanje kapitalskih       |                   |

 

 

|         |deležev in naložb               |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |442 Poraba sredstev kupnin iz   |                   |

 

 

|         |naslova privatizacije           |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|VI.      |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |                  0|

 

 

|         |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |                   |

 

 

|         |(IV.-V.)                        |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |                                |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|C.       |RAČUN FINANCIRANJA              |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)              |                  0|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|50       |ZADOLŽEVANJE                    |                  0|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |500 Domače zadolževanje         |                  0|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA (550)           |             20.093|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|55       |ODPLAČILO DOLGA (550)           |             20.093|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|         |550 Odplačila domačega dolga    |             20.093|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|IX.      |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |            –43.370|

 

 

|         |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-     |                   |

 

 

|         |VIII.)                          |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|X.       |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |            –20.093|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|XI.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |             23.277|

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

|XII.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA   |             45.278|

 

 

|         |DAN 31. 12. 2006                |                   |

 

 

+---------+--------------------------------+-------------------+

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.

 

 

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

 

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

 

4. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:

 

 

- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

 

 

- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

 

 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.

 

 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.

 

 

5. člen

 

 

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

 

 

Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.

 

 

6. člen

 

 

Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.

 

 

Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.

 

 

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.

 

 

7. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.

 

 

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v proračunu.

 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

 

 

Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:

 

 

1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev,

 

 

2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,

 

 

3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu šestmesečno ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna in ob zaključnem računu.

 

 

8. člen

 

 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.

 

 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna

 

 

O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

 

 

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

 

 

9. člen

 

 

Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezervacija, iz katere se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

 

 

10. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.

 

 

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

 

 

Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta namen predvidena sredstva v proračunu občine.

 

 

Neposredni uporabniki lahko prevzemajo pogodbene obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta v skladu z investicijskim programom.

 

 

11. člen

 

 

Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se v proračunsko rezervo za naravne nesreče izloča do 0,5% sredstev. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 1.252,00 EUR.

 

 

O uporabi proračunske rezerve občine za namene v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah do višine 8.346,00 EUR za posamezni namen odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.

 

 

12. člen

 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% bilance prihodkov in odhodkov.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

 

 

13. člen

 

 

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

14. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.

 

 

IV. NADZOR

 

 

15. člen

 

 

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.

 

 

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

 

 

Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.

 

 

16. člen

 

 

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.

 

 

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. O tem poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA

 

 

17. člen

 

 

Občina se sme v letu 2006 zadolževati v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.

 

 

Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem koledarskem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.

 

 

Za leta odplačevanja posojila, za katera občina še nima sprejetega proračuna, se za določitev možnega obsega zadolževanja občine in odplačil glavnic in obresti upoštevajo realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije, za določitev obsega odplačil glavnice in obresti pa realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov iz proračuna preteklega leta brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.

 

 

V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

 

 

O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance Republike Slovenije in je sestavni del pogodbe.

 

 

18. člen

 

 

Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se poroštvo daje. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet v skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

 

 

19. člen

 

 

Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto. Pristojni občinski upravni organ pripravi premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna in jo posreduje Ministrstvu za finance do 30. 4. 2007.

 

 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

20. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-19/07-skl.

 

 

Veržej, dne 15. marca 2007

 

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.