New Page 2

Številka: 900-18/2016-4-(52/04)

Datum: 31.8.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 19. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 19. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 14.9.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.6.2016 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranja - prva obravnava (gradivo)

5. Obvezna razlaga 12. člena in 28. Člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (gradivo)

6. Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 — 2020 (gradivo)

7. Soglasje k Statutu Zavoda za turizem in kulturo Kranj (gradivo)

8. Soglasje k strateškemu načrtu zavoda za turizem in kulturo Kranj (gradivo 1, 2)

9. Soglasje k delnemu odpisu terjatev do Garancijske sheme in sheme Mikrokrediti pri BSC d.o.o. Kranj (gradivo)

10. Imenovanje zunanjega izvajalca za izvedbo nadzora s področja NRP Proračuna MOK za leto 2015, analiza izvedbe JN energetske obnove in določenih postavk OŠ Orehek (gradivo)

11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3)

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan