New Page 2

Občina Ljutomer na podlagi 7.člena Statuta Občine Ljutomer (Ur.l.RS, št.62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št.1/2003) in Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Ur.l.RS, št.54/99, 59/02 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št.8/2004), objavlja

 

J a v n i   r a z p i s

za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2005

 

1.   Občina Ljutomer bo za delovanje turističnih društev na področju turizma sofinancirala naslednje  delovne vsebine:

a) ocena prireditev, ki jih TD že realiziralo ter katere še planira izvesti, in so pomembne za promocijo občine in predstavljajo ohranjanje kulturne dediščine, z oceno ali je TD bilo tudi izvajalec prireditev ali samo organizator in koordinator drugih društev v kraju, na občinski ali regijski ravni in na ravni države,

b) delovanje turističnega podmladka v okviru TD na šolah ali pa v kraju delovanja TD,

c) delovanje sekcij v TD, (ansambli, kulturne skupine, folklora itd.),

d) organizacija in izvajanje čistilnih akcij v kraju,

e) vzdrževanje in urejanje kraja skozi vso leto (zelenice, cvetlične grede, obveščevalne table, smerokazi, nastavljanje in vzdrževanje vališč in krmišč za ptice),

f) urejanje in vzdrževanje ter organiziranje obiskov na učnih poteh,

g) urejanje in vzdrževanje sprehajalnih, kolesarskih in jahalnih stez,

h) sodelovanje s KS in drugimi društvi v kraju ali v občini,

i) izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe,

j) izvajanje ali sodelovanje na drugih ekoloških akcijah (razen čistilnih akcij) v kraju ali skupno z drugimi TD, ki so skupno organizirana,

k) šolanje in izpopolnjevanje kadrov v turizmu,

l) sodelovanje in promocija kraja na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah občine.

 

2.   Sredstva za uresničevanje programskih nalog na področju turizma, se turističnim društvom zagotovijo iz Občinskega proračuna Občine Ljutomer za leto 2005, na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Ur.l.RS Št.54/99, 59/02 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št.8/2004).

 

3.   Na razpis se lahko prijavijo turistična društva na območju občine Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-    da imajo sedež v občini,

-    da so registrirani najmanj eno leto,

-    da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-    da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo

-    aktivnosti na področju turizma,

-    da izvajajo organizirano redno dejavnost,

-    da so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu.

 

4.   Predlagatelji morajo posredovati:

-    v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo,

-    v okviru razpisne dokumentacije, natančen opis programa, ki mora biti finančno ovrednoten po 1.točki razpisa

-    izpolnjevanje pogojev pod 3. točko razpisa s  fotokopijami dokazil.

 

5.   V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih  točk po točkovnem sistemu v skladu z Merili za oceno programov, ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v ta namen. Izbor in ovrednotenje programov  pripravi  štiričlanska  komisija sestavljena iz predstavnika Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer, predstavnika Odbora za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem, predstavnika turističnih društev Občine Ljutomer, in predstavnika strokovne službe v občinski upravi. O odločitvi bodo prijavitelji obveščeni v roku 8 dni.

 

6.   Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

7.   Prijave z programi v zaprti kuverti z oznako: »Turistični programi 2005«, pošljite na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

 

8.   Vse informacije in razpisno dokumentacijo dobite v Upravi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, ali po telefonu 584-90-60, kontaktna oseba Renata Zrinski.

   

9.   Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju za koledarsko leto 2005.

 

 

Občina Ljutomer