New Page 1

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 10. in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter prve alinee prvega odstavka 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter določb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87 in Uradni list RS, št. 85/97, 101/99, 2/01, 93/01 in 23/02) je Občinski svet občine Tržič na 5. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. člen

 

 

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87 in Uradni list RS, št. 85/97, 101/99, 02/01, 93/01 in 23/01 – v nadaljevanju: odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča) se v 1. členu dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

 

 

»Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so tudi vsi uporabniki:

 

 

– nezazidanih stavbnih zemljišč, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,

 

 

– zazidanih stavbnih zemljišč, ki so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljiške šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

 

 

Višina nadomestila za tista zazidana in nezazidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega člena, za katera se po določbah 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) na novo odmerja nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, se izračunava in točkuje na enak način kot se po določbah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča izračunava in točkuje višina nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 013-017/00-05

 

 

Tržič, dne 26. junija 2003.

 

 

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.